Byggnader

Sektorn bostäder och service står för ca 30 % av Dalarnas totala energianvändning. Energianvändningen inom denna sektor har ökat något under de senaste 10 åren. Utsläppen av växthusgaser från sektorn har dock minskat drastiskt senaste åren. Bland annat på grund av en kraftig minskning av användningen av olja för uppvärmning.

Figur. Småhus, flerbostadshus och fritidshus står för mer än hälften av energianvändningen i bostads- och servicesektorn i Dalarna 2010.