Förnybar energi

I Dalarna finns gott om förnybar energi, främst i form av vattenkraft och bioenergi. Potentialen att öka utvinningen i länet är god. På kort sikt gäller det framförallt vindkraft och bioenergi, på lite längre sikt kommer även solenergi att kunna ge betydande bidrag. Även ökad återvinning av energi är en viktig energiresurs.

Denna sida visar vilka samverkansprocesser det finns inom länet som är kopplade till Energiintelligent Dalarna:

Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna

I en dialogprocess har 20 representanter från organisationer, företag, kommuner och länsstyrelsen analyserad vindkraftens utmaningar och möjligheter. En vägledning har tagits fram med 27 rekommendationer för att nå en hållbar etablering av vindkraft i länet. Vägledningen är ett reellt riktmärke för det fortsatta arbetet med vindkraft i länet som de olika aktörerna förväntas arbeta efter.
Hållbar vindkraft i Dalarna, slurapport och dokumentering

Biogas

I dag utgör produktionen av biogas ett mindre inslag i Dalarnas totala energibalans. Samverkansorganisationen BiodrivMitt har bildats för att arbeta inom Dalarnas och Gävleborgs län med att stödja etableringen av biogasproduktion och tankställen för biogas.

Solenergi

Genom Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna finns kunskap och forskning om solenergi väl etablerad i länet, vilket ger bra förutsättningar för spridning av kunskap, etablering av nya företag och ökad sysselsättning inom området.

Fjärrvärme

Ett nätverk för Dalarnas fjärrvärmeföretag har bildats i syfte att minska primärenergianvändningen, växthusgasutsläppen och effektbehovet för uppvärmning i Dalarna. Kontakta Erik Särnholm för mer information, erik.sarnholm@lansstyrelsen.se.

Hållbara energisystem Mötesanteckningar