Green 2020

GREEN 2020 – Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark har pågått i över 7 år. De destinationer som har deltagit är Idre fjäll, Kläppen Ski Resort, Stöten i Sälen samt SkiStar Sälen och SkiStar Trysil. Älvdalens kommun och Malung-Sälens kommun har deltagit och Länsstyrelsen Dalarna och Trysil Kommune har varit projektägare.

En sammanfattning och summering av projektet finns i handboken för energifrågor på skidanläggningar.

Inter reg projektet GREEN 2020 – där har syftet varit att visa destinationerna på flera vägar att uppnå EU energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020.

Projektet har verkat inom Skandinaviens största skidområde och samarbetet med de största destinationerna. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester på destinationerna blandats med seminarier, studieresor, utbildningar och möten vilket har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020.  

Inom första åren av GREEN-projektet arbetade vi främst med representanter ur ledningsgruppen på destinationerna. De fick en fördjupad kunskap och insikt i energifrågans komplexitet och det skapades en mötesplattform där destinationerna kunde samlas och diskutera ömsesidiga problem och lösningar kring energifrågan utan att i stunden konkurrera med varandra. Inom GREEN 2020 fortsatt vi att vidareutvecklat denna arbetsmetod inom destinationerna och inkluderade främst drift- och teknikpersonal på olika nivåer. De som dagligen direkt och indirekt arbetar med energifrågan. Det har gett effekten av att ledningen känner att personalen blivit än mer engagerad, ambitiös och kommer med egna utvecklingsidéer till ledningen. Personalen känner att ledningen har fått en större teknisk förståelse för just deras verksamhetsdel i helheten och därmed känner dem att de blir bättre hörda och får större genomslag på sina utvecklingsidéer.  

Införandet och genomförandet av många GREEN 2020 resultat, innebär för destinationerna oftast en stor investering med relativt långa pay-off tid gör att det är svårt att inom tidsramen för projektet fånga upp effekterna. Men den inspirationen till vidareutveckling av dessa aktiviteter, från främst energikartläggningarna och studieresorna, har gett tydliga effekter och lett till flera ringa på vattnet. Destinationerna har vidare själva tagit initiativ till att bland annat utveckla nya aktiviteter - mountainbike leder, byte av back- och längdskidspårs belysning, nybyggnation av dammar på hög höjd, gått vidare med nya avfallskoncept, utvecklat och utökat kollektivtrafiken inom anläggningarna, installera olika styrsystem i stugor och hytter, ansökt om nationella investeringsbidrag, ombyggnation av fastigheter samt övergång till förnybar energi, olika certifieringsarbeten samt införandet av ett helt CSR arbete på skidanläggningen.

Mycket har hänt och mycket fortsätter att hända och det är svårt att veta vad som tillkommer som ett resultat av just GREEN 2020. GREEN 2020 kan inte ta åt sig hela äran av alla initiativ, ringa på vattnet, som nu sker i fjällregionen men vi känner och destinationerna uttrycker i utvärderingar att projektet starkt har bidragit till denna positiva hållbara utveckling.   

Som en summering av alla studier, kartläggningar, tester, utbildningar, seminarier, resor och möten vi haft inom både GREEN och GREEN 2020-projekten sammanställdes en handbok för energifrågor på skidanläggningar. Den innehåller en kortfattad beskrivning av utmaningar, åtgärdsförslag och nyckeltal inom de största energiområdena på en skidanläggning. Vår förhoppning är att den kan användas en ögonöppnare, kom ihåg lista och inspiration för främst personalen på skidanläggningarna som dagligen arbetar med energifrågan – direkt eller indirekt.

 Sammanfattning av GREEN 2020