Kommuner

En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett energibolag.

 Ett sätt att strategiskt påverka utvecklingen är att göra upp en energiplan. Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. Genom en miljöanalys görs en bedömning av hur miljön, hälsan och hushållningen kommer att påverkas av olika åtgärder eller energisystem.

Tillsyn och vägledning inom PBL (fysisk planering)

Länsstyrelsen ger vägledning och stöd till kommunerna inom PBL, bland annat för översiktsplaner, detaljplaner och byggtillsyn. För detaljplaner har Länsstyrelsen även tillsyn. Insatserna är relevanta för transportbehovet, möjligheten att ansluta fjärrvärme, samt vindkraftsetablering. Vägledningen görs bland annat genom nätverket med kommunernas planarkitekter som träffas två gånger per år. Läs: PM-2013-18. Energi- och klimataspekter i översiktsplanering Riktlinjer för länsstyrelsens granskning av översiktsplaner.

Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

Mellan 1 januari 2010 och 31 december 2014 hade alla kommuner och landsting möjlighet att nyttja ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Energieffektiviseringsstödet innebar ett ekonomiskt stöd motsvarande en halvtidstjänst. Pengarna fick användas till strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen. Bakgrunden till stödet är EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera. I denna skrift kan du läsa om goda exempel från Dalarna: Kommunal energieffektivisering. Så har Dalarnas kommuner nått framgång.

Länsstyrelsernas roll

Länsstyrelserna leder och samordnar det regionala arbetet med att minska klimatpåverkan och klara energiomställningen. Varje länsstyrelse har i regional samverkan utarbetat en klimat- och energistrategi för att tydliggöra vilka insatser/åtgärder som behövs och hur de kan genomföras. En utvecklad samverkan med, och vägledning till, länets kommuner är en nyckelfråga inom många olika områden.

 

 Goda exempel från energieffektiviseringsstödet