Sekretariat

Sekretariatet är sekreterare vid, och kallar till styrgruppsmöten, samordningsgruppsmöten och nätverksträffar. Sekretariatet ansvarar för att, i samverkan med berörda aktörer, bereda ärenden till och från styrgrupp, samordningsgrupp och nätverksträffarna.

Sekretariatet sprider även information om pågående och planerade aktiviteter inom Energiintelligent Dalarna, bland annat via hemsidan energiintelligent.se. Energiintelligent Dalarnas sekretariat bemannas av energi- och klimatsamordnare från Länsstyrelsens miljöenhet.

Kontakta oss

Har Du några frågor eller funderingar är Du alltid välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med EID, du når oss via e-post:

energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se