Om EID

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade eller intresserade av energi- och klimatfrågor i Dalarna. Energiintelligent Dalarna utgör det samlade regionala ledarskapet och den naturliga plattformen för samverkan kring dessa frågor.

Vision

Energiintelligent Dalarnas vision är ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna som bidrar till en hållbar utveckling på global nivå – ett pilotlän för grön utveckling.  

Vi ska engagera hela Dalarna i att vara förebild för grön utveckling och därigenom skapa goda affärer. Pilotlän för grön utveckling innebär att vi:

 • har en ledande europeisk position för energiomställning och minskad klimatpåverkan,
 • knyter ihop energiomställningen med hållbar tillväxt och stödjer smart specialisering inom hållbart samhällsbyggande,
 • har kunskaper och erfarenheter som efterfrågas av beslutsfattare,
 • öppnar dörrar för internationell samverkan,
 • underlättar för finansiering av insatser,
 • engagerar regionala och lokala aktörer för grön utveckling.

Mål

Energi- och klimatstrategin för Dalarna är vägledande för arbetet inom Energiintelligent Dalarna med fokus på att uppnå Dalarnas sektorsspecifika och kvantifierade mål till 2020 och 2050 för: 

 • energieffektivisering,
 • utsläpp av växthusgaser,
 • förnybar och återvunnen energi,
 • konsumtionens klimatpåverkan,
 • energiomställningens sysselsättningsmöjligheter.

Verksamhetsidé

Energiintelligent Dalarna ska genom samverkan och ett framgångsrikt arbete inom alla sektorer:

 • genomföra insatser för att uppnå Energiintelligent Dalarnas mål,
 • initiera åtgärdsinriktade sektorsvisa samverkansprocesser,
 • etablera effektiva arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp åtgärder,
 • stimulera nytänkande som driver energiomställningen framåt,
 • tillvarata möjligheterna för miljödriven näringslivsutveckling samt 
 • involvera beslutsfattare för öka legitimiteten kring Energiintelligent Dalarna och dess mål

Samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter gör att vi tar tillvara länets samlade kompetens inom energi- och klimatområdet, i både planering och genomförande av insatser.

 Aktörer i samverkan

Region Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna

Högskolan Dalarna

Dalarna Science Park 

Dalarnas kommuner

Energikontor Dalarna

Näringslivsorganisationer

Bildningsförbund

Branschnätverk

Föreningar

Energibolag

Konsulter