EID Nätverk

EID’s nätverksträffar möjliggör erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter och sektorer. Det föder nya idéer för vidare beredning inom EID. Nätverksträffarna är en arena där Dalarnas spetskompetens, erfarenheter och kontaktnät kanaliseras till projekt och övriga insatser, samt är en värdefull idébank och bollplank för samordningsgruppen och sekretariatet. Nätverksträffarna sker två till fyra gånger per år och sammankallas genom sekretariatet.