EID Samordningsgrupp

Samordningsgruppens medlemmar ansvarar för den interna kommunikationen inom respektive process och organisation så att berörda aktörer fortlöpande får information om EID’s verksamhet och ges möjlighet att initiera ärenden och lyfta frågor till samordningsgruppen.

Samordningsgruppen:

 • Samordnar arbetet i pågående processer och projekt.
 • Initierar nya processer och insatser för att uppnå målen i Dalarnas energi- och klimatstrategi.
 • Verkställer genom sina organisationer/processer identifierade insatser i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är en sammanställning av planerade insatser inom området under kommande år hos alla aktörer inom Energiintelligent Dalarna. Respektive organisation/process tar ansvar för genomförande, finansiering och uppföljning av de insatser som beskrivs i verksamhetsplanen.
 • Beaktar energiomställningen ur ett brett miljö- och utvecklingsperspektiv samt stödjer profileringen av Dalarna som föregångare i energiomställningen.
 • Bereder och verkställer i samråd med sekretariatet frågor till/från styrgruppen, inklusive verksamhetsplan och årsredovisning för Dalarnas samlade energi-/klimatarbete.
 • Kallar vid behov enskilda intressenter inom Energiintelligent Dalarna för beredningen av särskilda frågor.

Samordningsgruppens medlemmar ansvarar för den interna kommunikationen inom respektive process och organisation så att berörda aktörer fortlöpande får information om EID’:s verksamhet och ges möjlighet att initiera ärenden och lyfta frågor till samordningsgruppen.

Samordningsgruppen sammanträder ca tre veckor före respektive styrgruppsmöte och däremellan vid behov, dock minst fyra gånger per år. En person från sekretariatet fungerar som sekreterare samt rapporterar från/till styrgruppen.

Samordningsgruppen består av en representant från vardera Länsstyrelsen, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Gävle Dala energikontor, Dalakommunernas energi- och klimatnätverk och respektive sektors regionala samverkansprocess, exempelvis ByggDialog Dalarna, TransportDialog Dalarna och samverkan för ett energieffektivare näringsliv.

Samordningsgruppens sammansättning (mars 2016):

 • Länsstyrelsen Dalarna, Maria Saxe, Koordinator EID
 • Energikontor Dalarna/Region Dalarna, Anna Lindström
 • Energieffektivt samhällsbyggande, Högskolan Dalarna, Hans Ersson
 • ByggDialog Dalarna, Åke Persson
 • Dalarna Science park, Miljöteknik, Anders Sundvall
 • Klimatklivet, Kerstin Angberg-Morgården, Länsstyrelsen Dalarna

Mötesanteckningar