Samverkansprocesser

Styrgruppen står för det samlade regionala ledarskapet och samordningsgruppen är motorn i själva samverkan, men det faktiska arbetet sker i de samverkansprocesser, samverkansforum och projekt som drivs av aktörerna i nätverket.
Bild över samverkansområden inom EID
I Dalarna har det länge funnits en välfungerande samverkan inom bygg- och fastighetssektorn genom ByggdialogDalarna som startade 2005. Inom andra områden har insatserna hittills varit mer tillfälliga och inte lika samordnade. En förhoppning är att vi nu med gemensamma krafter ska få igång ett lika kraftfullt och långvarigt arbete genom liknande samverkansprocesser inom andra områden. Under 2013 bildades motsvarande process inom transportsektorn, TransportDialogen, och arbetet med den icke-energiintensiva industrins energianvändning samlades i ett samverkansforum för ett energieffektivare näringsliv. För en mer komplett samanställning av vilka pågående initiativ som finns inom varje område, gå in på respektive område i huvudmenyn.