Dalarna - Pilotlän för grön utveckling

År 2010 utsågs Dalarna till ett av tre pilotlän för grön utveckling. Uppdraget fick vi för att vi länge varit föregångare och framgångsrika inom området. Regeringsuppdraget pågick i tre år, men pilotlän anser vi oss fortfarande vara. Ambitionen är naturligtvis att fortsätta vara en framgångsrik föregångare på området.

I september 2010 utsåg regeringen Dalarnas, Skåne och Norrbottens län till pilotlän för grön utveckling.

Uppdraget som pågick under perioden 1 september 2010 till 30 juni 2013 innebar att länsstyrelsen i nära samarbete med samverkansorgan och självstyrelseorgan samt övriga berörda aktörer i de tre länen, skulle stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och energiomställning, och därigenom omställningen till en grön utveckling.

Uppdraget innefattade att:

  • Utveckla och analysera olika arbetsmetoder och verktyg som stimulerar en minskad klimatpåverkan och energiomställning regionalt och samtidigt bidrar till att främja en grön utveckling.
  • Utifrån dessa erfarenheter ta fram en vägledning till stöd för övriga län.
  • Aktivt arbeta för att inspirera, stödja samt sprida vägledning och erfarenheter till andra län i deras arbete med att utveckla arbetet med klimat- och energistrategier och därigenom omställningen till en grön utveckling. ·
  • Genomföra fördjupade analyser av konsekvenser av nationella styrmedel för minskad klimatpåverkan och energiomställning på regional nivå för att identifiera brister, hinder och möjligheter och behov av justeringar och kompletteringar av dessa. 
  • Vara regional kontaktyta och dialogpart för regeringen och nationella myndigheter under arbetets gång för att påvisa hinder och föreslå prioriteringar och förbättringsmöjligheter ur ett regionalt perspektiv beträffande nationella insatser och åtgärder för klimat- och energiutmaningarna och för hur de kan främja en grön utveckling. 
  • Utgöra en sammanhållande länk mellan olika regionala och lokala aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer för att fånga upp och stödja idéer som kan ingå i pilotlänssatsningen.
  • Pilotlänen uppmanades även att vara en motor i ett nationellt arbete för grön utveckling samt visa på den nyckelroll länsstyrelserna har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet.