Utbildning-Opinionsbildning

Utbildning är ett viktigt verktyg för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att vi lär oss att leva energiintelligent och klimatsmart.

Att så tidigt som möjligt föra in detta i utbildningen är av stor betydelse, gärna redan i förskola och grundskola.

Det finns dessutom redan inskrivet i läroplanen, till exempel: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.”

I läroplanen för grundskolan står att eleverna ska ha fått ”kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” samt ha fått ”kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”. Klimat- och energifrågorna nämns explicit för bland annat fysik, kemi, biologi, geografi och samhällskunskap.

Forskning och utbildning inom energi- och klimatområdet är viktigt för den framtida kompetensförsörjningen. Här spelar även yrkesutbildningar inom området en viktig roll.

Högskolan Dalarna utbildar och fortbildar tekniker och ingenjörer inom energi- och solteknik, samt utför forsknings- och utvecklingsprojekt med anknytning till energiomställningen.

Kontakt Högskolan Dalarna: Chris Bales docent, bitr. projektledare EMC, tel 023-778707, e-post cba@du.se

Utbildning och opinionsbildning

Föreningslivet omfattar en stor del av länets invånare och utgör en viktig arena där människors kunskaper och insikter om energi- och klimatfrågor kan öka. Många organisationer bedriver utbildning för sina medlemmar och andra. Exempelvis folkrörelserna, som syftar till att mobilisera människor, bedriver en omfattande utbildningsverksamhet och opinionsbildning både intern och externt.

Projektet Medvetna val som drevs av Studiefrämjandet södra Dalarna tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Naturskyddsföreningen Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Borlänge Energi AB och Falu Energi & Vatten AB är ett bra exempel på ett projekt för att medvetandegöra klimatfrågorna