Om Energiintelligent Dalarna

En granskog med dimma över trädtopparna

Energiintelligent Dalarna är både ett nätverk för alla som är engagerade i energi- och klimatfrågorna och en samverkansplattform där regionala aktörer samordnar pågående och planerade initiativ, processer och projekt inom området.

Vi samlar återkommande näringsliv, offentlig sektor, akademi och ideella föreningar kring frågor gällande energi och klimat för att involvera och inspirera hela länet att bidra till omställningen. Energiintelligent Dalarna utgör därför den naturliga plattformen för samverkan i dessa frågor.

Nätverket har funnits sedan 2006 och är en av anledningarna till att Dalarna år 2010 utnämndes till Pilotlän för grön utveckling.

Samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter gör att vi tar tillvara länets samlade kompetens i både planering och genomförande av insatser.

Att vara med i Energiintelligent Dalarna kräver inget medlemskap, alla som vill vara med och arbeta för våra gemensamma mål är välkomna att känna sig som en del av nätverket!

I Energiintelligent Dalarna ingår en mängd organisationer som på olika sätt bidrar till energi- och klimatomställningen:

 • Region Dalarna
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Högskolan Dalarna
 • Dalarna Science Park
 • Dalarnas kommuner
 • Bildningsförbund
 • Politiska partier
 • Näringslivsorganisationer
 • Kluster
 • Branschnätverk
 • Företag
 • Energibolag
 • Skolor
 • Konsulter
 • Intresseorganisationer

Energiintelligent Dalarnas organisation

Styrgrupp

Energiintelligent Dalarna leds av en styrgrupp som ansvarar för övergripande samordning samt beslutar i strategiska frågor, exempelvis viktiga styrdokument och verksamhetens inriktning.
Styrgruppen sammanträder två till fyra gånger per år. Ärenden till styrgruppen bereds genom samordningsgruppen och/eller sekretariatet. En person från sekretariatet fungerar som sekreterare i styrgruppen och rapporterar från/till samordningsgruppen.
Styrgruppen leds av landshövdingen och representant från Region Dalarna. I gruppen ingår representanter från de olika sektorerna.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen består av representanter från de sju sektorerna inom Energiintelligent Dalarna. Gruppen samordnar det operativa arbetet och initierar nya processer och insatser för att nå målen i energi- och klimatstrategin. I verksamhetsplanen, se högerkolumnen, sammanställs årets planerade insatser från olika organisationer som ingår i Energiintelligent Dalarna.

Nätverket

I nätverket kan sägas ingå alla organisationer som arbetar med energi- och klimatfrågan i samverkan med andra. Det breda kontaktnätet underlättar erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning samtidigt som det kan inspirera och generera nya idéer.

Sekretariat

Energiintelligent Dalarna administreras av ett sekretariat som koordinerar arbetet och är sammankallande för gemensamma möten.

Har Du några frågor eller funderingar är Du alltid välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med EID, du når oss via e-post: energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se