Dalarnas färdplan för smarta energisystem – remiss

Nu finns en remissversion av färdplanen för smarta energisystem. Dalarnas framtida energibehov har beräknats genom analys och intervjuer med stora energianvändare. Slutsatserna redovisas i en energibalans för 2030 och 2045 som visar hur energiförsörjningen kan se ut när den fossila energin fasas ut. Förutom egen biobränsleproduktion så har Dalarna förutsättningar att vara självförsörjande på energi på årsbasis 2045.

Färdplanen redovisar även en uppdaterad beräkning av framtida elbehovet för 2030 och 2045. Det är främst industrins elektrifiering och nya datahallar som driver ett ökat elbehov. Med ökad vindkraft kan Dalarna producera lika mycket som behovet av el är på årsbasis.

En större utmaning är effektbalansen, dvs att få elen att räcka de timmar när behovet är som störst. Här är slutsatsen att det krävs både ökad flexibilitet i elanvändningen, energilager och mer reservkraft för att Dalarna på egen hand ska klara topplasttimmen.

Självförsörjning av energi är dock inget självändamål, då vi ingår i ett större energisystem. Färdplanen föreslår som övergripande mål

 

Elenergi:

  • Dalarna producerar minst lika mycket elenergi som används i länet 2030.
  • Dalarnas elnät har senast 2025 kapacitet att ansluta även större elproduktionsanläggningar.

 

Eleffekt:

  • Dalarnas effekttoppar och effektbottnar har sänkts respektive höjts med 200 MW

 

Energi:

  • Dalarna har ett fossilfritt energisystem 2045.
  • Dalarna producerar 2045 minst den värme, el och drivmedel som används på ett år.

 

Robusthet:

  • Dalarnas energisystem säkrar leverans av el vid alla tider utifrån behov och som klarar störningar utifrån med bibehållen leverans till viktiga samhällsfunktioner samt med god förmåga att hantera återvändande effekt.

 

Konkurrenskraft:

  • Dalarna uppfattas av näringslivet som ett län med god tillgång på grön el till ett konkurrenskraftigt pris där tiden för nya anslutningar är rimliga.

Synpunkter välkomnas löpande, men senast 30 september.

Frågor och synpunkter kickas till marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Ladda ner remissversionen här

Prognos för Dalarnas energibalans 2030

Dalarnas elbalans 2022, 2030 och 1045

Effektbalans under den timme på året då elbehovet är som störst.