Byggande och boende

Ett hus byggt i trä

Alla hus behöver vara nära noll!

Energiintelligent och klimatsmart byggande och boende innebär att hänsyn tas till energianvändning, effekttoppar och utsläpp från uppvärmning vid nybyggnation och renovering.

Det innebär även att resursanvändning och utsläpp från byggprocessen minimeras, exempelvis genom att ta hänsyn till utsläpp och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv från olika materialval, använda mer återvunnet material samt minimera avfallet från byggprocessen.

De bostäder och byggnader som uppförs idag kommer finnas kvar en lång tid framöver och påverka vår framtida energi- och resursanvändning. Därför är det viktigt att dessa fastigheter byggs med låg energiförbrukning som standard.

Arbetet med hållbart byggande och boende leds av Byggdialog Dalarna.

Vi vill underlätta hållbart byggande genom:

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

Om utsläppen beräknas med ett livscykelperspektiv ger byggprocessen upphov till lika mycket utsläpp som uppvärmningen av byggnader under husets livslängd. Därför är byggfasen avgörande.

Nära-nollenergi byggnader

Dalarna ligger i framkant när det gäller att bygga låg- och nära-nollenergihus. Äldreboenden, flerbostadshus samt förskolor och skolor byggs ofta med bra energiprestanda. Även villor och fritidshus behöver byggas med bra energiprestanda.

Träbyggande

Ett sätt att minska utsläppen från byggprocessen är att använda trä som byggmaterial. Trä ger upphov till betydligt mindre utsläpp än exempelvis cement vid produktion, bidrar till inbindning av kol under byggnadens livstid och förbättrar dessutom möjligheterna till återanvändning av materialet vid rivning av byggnaden.

Energirenovering & effektivisering

Dalarnas byggnadsbestånd skiljer sig från det nationella, med större andel småhus och fritidshus. Därför är energieffektivisering i befintliga småhus och fritidshus viktigt, men det behövs även energieffektiv renovering av befintliga flerbostadshus och lokaler.

Pyramid: Vid nybyggnation och renovering bör prioritering av åtgärder utgå från den så kallade Kyotopyramiden. Att minska värmebehovet innan uppvärmningssystem väljs är det resurseffektiva valet.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Nya stödet för energieffektivisering i småhus

Sedan juli 2023 har småhusägare kunnat söka bidrag hos länsstyrelsen för att energieffektivisera eluppvärmda småhus. 

De flesta ansökningar avser enbart värmesystemåtgärder medan ett fåtal gäller klimatskalsåtgärder. De vanligaste åtgärderna som beviljas bidrag är konvertering av uppvärmningssystemet till fjärrvärme eller någon form av värmepump. Ansökningar som avslås handlar ofta om installation av luft-luftvärmepump eller att huset inte kan anses vara eluppvärmt.

> Mer information om bidraget

Aktuellt