Jord- och skogsbruk

Höbalar på äng

Jord och skog är en resurs i klimatomställningen!

Hur jord- och skogsbruket bedrivs har stor betydelse för energi- och klimatarbetet.

Jordbruket kan minska konsumtionens klimatpåverkan genom ökad produktion av klimatsmart mat. Maten från Dalarna är redan idag generellt sätt bättre ur både ett miljö- och ett klimatperspektiv än den importerade maten.

Skogsbruket kan förse oss med långlivade träprodukter samt bioprodukter som ersätter fossila drivmedel, plast, textil och andra byggmaterial med hög miljöpåverkan.

Både jord- och skogsbruk har en nyckelroll då det gäller att öka lagringen av kol i skog och mark.

Vi vill minska utsläppen genom:

Minskade utsläpp från jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk står för en mycket liten del av utsläppen i Dalarna, men mer finns att göra.

Utsläpp uppstår vid jordbearbetning och från stallgödsel samt från djurens matsmältning. De senare är svårare att förhindra. Även drivmedlen till arbetsmaskiner och annat behöver bli fossilfria.

Ökad kolinlagring

Kolinlagringen kan öka genom ökad tillväxt i skogen och ökad inbindning av kol i jordbruksmark. Ett annat sätt att binda kol är att använda trä som byggmaterial.

Bioekonomi

Genom produktion av förnyelsebara material och bränslen kan jord- och skogsbruk bidra till utsläppsminskningar. Uttaget av biomassa och ökad produktion av livsmedel eller energigrödor måste dock ske på ett hållbart sätt som främjar biologisk mångfald och bidrar övriga miljömål.

Lokal livsmedelsproduktion

Livsmedelsproduktionen i länet har potential att öka och utvecklas till att omfatta fler klimatsmarta livsmedel och öka försörjningsgraden i länet. 

Aktuellt