Jord- och skogsbruk

Höbalar på äng

Jord och skog är en resurs i klimatomställningen!

Hur jord- och skogsbruket bedrivs har stor betydelse för energi- och klimatarbetet.

Jordbruket kan minska konsumtionens klimatpåverkan genom ökad produktion av klimatsmart mat. Maten från Dalarna är redan idag generellt sätt bättre ur både ett miljö- och ett klimatperspektiv än den importerade maten.

Skogsbruket kan förse oss med långlivade träprodukter samt bioprodukter som ersätter fossila drivmedel, plast, textil och andra byggmaterial med hög miljöpåverkan.

Både jord- och skogsbruk har en nyckelroll då det gäller att öka lagringen av kol i skog och mark.

Vi vill minska utsläppen genom:

Minskade utsläpp från jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk står för en mycket liten del av utsläppen i Dalarna, men mer finns att göra.

Utsläpp uppstår vid jordbearbetning och från stallgödsel samt från djurens matsmältning. De senare är svårare att förhindra. Även drivmedlen till arbetsmaskiner och annat behöver bli fossilfria.

Ökad kolinlagring

Kolinlagringen kan öka genom ökad tillväxt i skogen och ökad inbindning av kol i jordbruksmark. Ett annat sätt att binda kol är att använda trä som byggmaterial.

Bioekonomi

Genom produktion av förnyelsebara material och bränslen kan jord- och skogsbruk bidra till utsläppsminskningar. Uttaget av biomassa och ökad produktion av livsmedel eller energigrödor måste dock ske på ett hållbart sätt som främjar biologisk mångfald och bidrar övriga miljömål.

Klimatsmart jordbruk i Dalarna

Färdplanen för ett klimatsmart jordbruk i Dalarna,  ladda ner här, innehåller en kartläggning av klimatpåverkan från jordbrukets olika delar. Störst är utsläppen från djurs matsmältning och organogena jordar. 

Visionen för  färdplanen är:

Dalarnas klimatsmarta jordbruksproduktion bidrar till ökad livsmedelsproduktion och en hållbar utveckling i hela länet.

Möjligheter

Färdplanen redovisar möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan inom följande områden:
– Metan från djurens matsmältning
– Lustgas och metan från gödsel
– Lustgas från kväve i marken
– Koldioxid från arbetsmaskiner och lokaler
– Koldioxid från markanvändning på mineraljordar
– Koldioxid från markanvändning på organogena jordar

Beroende på åtgärdsscenario så finns möjlighet att minska utsläppen med upp till ca 80 000 ton CO2-ekv/år.

Mål

Mål för Dalarnas jordbruk till år 2030:

  •      100% fossilfria på drivmedel, torkning och värme. (Från Fossilfritt Sveriges färdplan för lantbruket, antaget av LRF)
  • Minska växthusgasutsläppen samt öka kolinlagringen genom åtgärder som bidrar till:
    • Ökad resurseffektivitet (foder, gödsel, bränslen, djurhälsa mm).
    • Markvård och ökade kolsänkor (dränering, vall, mellan- och fånggrödor, integrering av djur, mm).
    • Återvätning av lågproduktiv organogen jordbruksmark.

·     

Mål för Dalarnas jordbruk till år 2045:

  • Totala utsläpp av växthusgaser samt inlagring av kol från jordbruket i Dalarna ska sammantaget vara klimatneutralt.

Aktuellt