Stora möjligheter för klimatsmart jordbruk i Dalarna 

Kossor på äng. Fotograf Kristina Hansson

Nu har färdplanen för klimatsmart jordbruk antagits av Dalarnas energi,- klimat- och innovationsråd. Färdplanen visar på stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna!

I arbetet med att ta fram ”Färdplan för klimatsmart jordbruk” ingår ett kunskapsunderlag som belyser hur klimatpåverkan från jordbruket i Dalarna ser ut och vilka möjligheter som finns till att skapa ett klimatsmart jordbruk.

Jordbrukets klimatpåverkan skiljer sig från många andra samhällssektorer då utsläppen till största del kommer från biologiska processer i mark, djur och gödsel och i liten utsträckning från fossila bränslen. Men det är inte bara utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Dalarna, det finns en del kolinlagring i jordbruksmarken och det finns stor potential till att öka kolinlagringen. Det gör att jordbruket har goda möjligheter att minska sin totala klimatpåverkan. Dalarnas jordbruk kan vara en nyckelaktör i omställningen till en bioekonomi.

Färdplanens mål för Dalarnas jordbruk till år 2030 är:

  •      100% fossilfria på drivmedel, torkning och värme. 
  • Minska växthusgasutsläppen samt öka kolinlagringen genom åtgärder som bidrar till:
    • Ökad resurseffektivitet (foder, gödsel, bränslen, djurhälsa mm).
    • Markvård och ökade kolsänkor (dränering, vall, mellan- och fånggrödor, integrering av djur, mm).
    • Återvätning av lågproduktiv organogen jordbruksmark.

”En ökad lokal livsmedelsproduktion och att värna om produktiv jordbruksmark är önskvärt både ur energi- och klimatperspektiv samt ur ett beredskapsperspektiv. Det är dock av yttersta vikt att produktion av livsmedel sker på ett hållbart sätt som inte bara är klimatsmart utan även främjar biologisk mångfald och bidrar till att nå miljömålen”, säger Anders Carlborg, miljöstrateg på Länsstyrelsen.

I framtagandet av färdplanen har representanter från lantbruksnäringen varit involverade.

”Färdplanen är ett bra underlag för att klimatarbetet i länet ska kunna accelerera och klimat kan bli en konkurrensfördel för lantbrukare och bidra både till bättre lönsamhet och minskad klimatpåverkan”. Avslutar Anders Carlborg, miljöstrateg på Länsstyrelsen.

Kontakt: anders.carlborg@lansstyrelsen.se

Läs mer och ladda ner rapporten här