Transporter

Mora järnvägsstation

Nu ställer vi om till fossilfria transporter!

För att nå målet om att minska utsläppen från transporter med 70 procent till år 2030 så behövs färre och mer fossilfria transporter.

Bilen behöver ersätts av gång eller cykel för korta resor, och för längre resor behövs nya fordon och bränslen. För tunga fordon och arbetsmaskiner behövs både nya fordon och bränslen samt att utsläpp och energianvändning minskar med hjälp av effektivisering av fordon och rutter.

Transporterna står för ungefär en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Dalarna på grund av alla fossila bränslen. Hälften av dessa kommer från personbilar.

Vi vill minska utsläppen genom: 

Transportsnål fysisk planering

Genom god planering av samhällsservice, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar mm kan behovet av transporter minska. Infrastrukturen för fossilfri godstrafik bör även omfatta bättre system för samlastning och omlastning.

Attraktiv kollektivtrafik

En attraktiv kollektivtrafik kan bli ett reellt alternativ för en ökande andel av pendlingsresorna.

Mobility management

Med digital teknik för samordning av transporter, kommunikation och andra transporttjänster kan beteenden ändras i riktning mot mer hållbara transporter.

Fossiloberoende fordon & drivmedel

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel är viktiga för att möjliggöra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, även på landsbygden. Dalarna har även möjligheter till lokal produktion av förnybara drivmedel. Förnybara drivmedel för lätta fordon är biogas, etanol, biodiesel, HVO eller RME och vätgas. För tyngre fordon finns biodiesel, ED95 (etanol-diesel), flytande biogas (LBG), el från väg och inte minst vätgas.

Besöksnäringens transporter

Dalarnas stora besöksnäring är till stor del bilberoende och i behov av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt bättre möjligheter till kollektivt resande hela eller delar av resan till och från Dalarna. 

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Aktuellt