Transporter

Mora järnvägsstation

Nu ställer vi om till fossilfria transporter!

För att nå målet om att minska utsläppen från transporter med 70 procent till år 2030 så behövs färre och mer fossilfria transporter.

Bilen behöver ersätts av gång eller cykel för korta resor, och för längre resor behövs nya fordon och bränslen. För tunga fordon och arbetsmaskiner behövs både nya fordon och bränslen samt att utsläpp och energianvändning minskar med hjälp av effektivisering av fordon och rutter.

Transporterna står för ungefär en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Dalarna på grund av alla fossila bränslen. Hälften av dessa kommer från personbilar.

 

Vi vill minska utsläppen genom:

Transportsnål fysisk planering

Genom god planering av samhällsservice, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar mm kan behovet av transporter minska. Infrastrukturen för fossilfri godstrafik bör även omfatta bättre system för samlastning och omlastning.

Attraktiv kollektivtrafik

En attraktiv kollektivtrafik kan bli ett reellt alternativ för en ökande andel av pendlingsresorna.

Mobility management

Med digital teknik för samordning av transporter, kommunikation och andra transporttjänster kan beteenden ändras i riktning mot mer hållbara transporter.

Fossiloberoende fordon och drivmedel

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel är viktiga för att möjliggöra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, även på landsbygden. Dalarna har även möjligheter till lokal produktion av förnybara drivmedel. Förnybara drivmedel för lätta fordon är biogas, etanol, biodiesel, HVO eller RME och vätgas. För tyngre fordon finns biodiesel, ED95 (etanol-diesel), flytande biogas (LBG), el från väg och inte minst vätgas.

Besöksnäringens transporter

Dalarnas stora besöksnäring är till stor del bilberoende och i behov av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt bättre möjligheter till kollektivt resande hela eller delar av resan till och från Dalarna. 

 

16 punkter för att göra godstransporter hållbara och konkurrenskraftiga

Mellansvenska Handelskammaren har tillsammans med några av Dalarna och Gävleborgs största
industri- och transportföretag tagit fram en handlingsplan för hållbara godstransporter. Exempel på företag som varit med i arbetet är Maserfrakt, Arctic Paper, Ovako, Setra, Stora Enso Skog och Ernst Express.

Syftet är att både stärka industrin i Dalarna och Gävleborg och att påskynda transportsektorns klimatomställning.

Handlingsplanen består av 16 punkter. Några av de saker som tas upp:

 • Utbyggnad av vägnätet för tyngre och längre lastbilar samt längre godståg på strategiska sträckor.
 • Ökad kunskap om multimodala transporter och affärsmodeller för bokning av såna transporter.
 • Regionala strategier för elektrifiering och ökad samverkan mellan energi- och transportsektorer samt för vätgas.
 • Behov av fler pilotprojekt för elektrifiering samt nya värdekedjor för biodrivmedel och fler tankstationer för hållbara drivmedel.
 • Betydelsen av offentlig upphandling och kunders vilja att betala för hållbara transporter.

>Handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter på Handelskammarens webbplats.

Elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg

Industrin i Dalarna och Gävleborg kännetecknas av världsledande produkter för den svenska exportmarknaden och är en viktig tillväxt- och välfärdsresurs för Sverige. De tunga vägtransporterna i regionerna är både en förutsättning för och ett centralt inslag i framgången.

Industrin och transportsektorn har tillsammans med samhällsplanerare och regionala aktörer samlats kring initiativet med ett elektrifieringslöfte. Målet är att i samverkan implementera nya smarta lösningar som påskyndar elektrifieringen av industrins godstransporter och samtidigt stärker konkurrenskraften. Syftet är även att binda samman godskorridorerna i Dalarna och Gävleborg och göra dem emissionsfria.

Företag och organisationer som ställer sig bakom elektrifieringslöftet är:

 • AB Borlänge Energi Elnät
 • Arctic Paper
 • Billerud Korsnäs
 • Boliden
 • Dala Energi AB
 • Dalavind AB
 • Dalafrakt
 • Dalarna Science Park
 • Ellevio
 • Ernsts Express
 • Falu Energi och Vatten
 • Gävle Energi AB
 • Gävle Hamn AB
 • Hedemora Energi AB
 • Hitachi ABB Powergrids
 • Hofors Hus och Hofors Elverk
 • Holmen Iggesund
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Malungs Elnät AB
 • MaserFrakt
 • Mellansvenska Handelskammaren
 • Ovako
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Rottneros
 • Sandvik Materials technology
 • Setra
 • SSAB
 • Stora Enso Skog

Relaterad information

Region Dalarna

Regeringen

Den 30 mars 2021 hölls ett digitalt möte, med 165 representanter för olika delar av samhället. Syftet var att diskutera arbetet med elektrifieringsstrategin. På mötet presenterades slutsatser från förstudiefasen och förslag på målbild och fortsatt inriktning. 

Material från mötet:

 

Aktuellt