Verktyg för upphandling av hållbar transporter

Miljövänliga symboler

Även om viljan finns att upphandla hållbara transporter, är det inte alltid så lätt i praktiken. Det finns idag många olika drivmedel på marknaden och frågan är vad man ska efterfråga.

Vägledning från BrioDriv Öst

Nu finns en mycket bra hjälp i den vägledning som Biodriv Öst tagit fram i samarbete med Fossilfritt Sverige. Vägledningen går igenom strategiska frågor och ger råd i hela upphandlingsprocessen. I bilagan till vägledningen finns konkreta formuleringar om upphandlingskrav på fordon och drivmedel med exempel på upphandlingsunderlag.

>Du hittar vägledning med standardkrav och bilaga med exempel på kravställning på BioDriv Östs webbplats.

Miljö- och klimatbedömningar av olika drivmedel och bränslen

BioDriv Öst har även, i samarbete med Linköpings universitet, tagit fram ett excel-verktyg som innehåller miljö- och klimatbedömningar av alla olika drivmedel och bränslen som finns på marknaden för transporter. Verktyget kan användas i själva upphandlingen för att både upphandlare och anbudsgivare ska kunna klargöra vad som efterfrågas och vad som erbjuds, samt vilken miljö- och klimatpåverkan olika alternativ ger.

>Excel-verktyget med manual på BioDriv Östs webbplats.