Energisystem

Kraftstation

I energisystemet hänger allt ihop.

I denna sektor ingår fossilfri produktion och överföring av el samt fossilfri produktion och distribution av värme.

99 procent av elproduktionen i Dalarna är förnybar och kommer från vattenkraft, vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. El från vind och sol ökar.  Av fjärrvärmen är 83 procent förnybar eller baserad på återvunnen värme. All uppvärmning förutsätts vara fossilfri innan år 2045. Den stora utmaningen för energisystemet handlar om att öka den förnybara elproduktionen och samtidigt behålla den goda tillförlitlighet vi har på elnäten idag.

Några av de områden som är särskilt viktiga:

Förnybar produktion

Dalarna har goda förutsättningar att producera förnybar el, inte minst kan vindkraften ökas. Hinder för vindkraftsutbyggnad är kapaciteten i elnätet och långa tillståndsprocesser med målkonflikter från andra intressen. Utbyggnad av biobaserad kraftvärme och solkraft är också möjlig. Vattenkraft och kraftvärme är viktiga för att stabilisera elnätet. 

Nät och nätstabilitet

Den ökade elektrifieringen för industrier och transporter samt ökad elproduktion, ställer krav på ökad kapacitet i elnätet. Elsystemet riskerar att drabbas av effektbrist vid vissa tidpunkter på året, t ex vid laddning av många elfordon. För att trygga elförsörjningen behövs förstärkning och modernisering av elnäten, samt en flexiblare användning av el.

Rest- och spillvärme

Tack vare industrin och dess samarbete med fjärrvärmebolagen återvinns idag mycket av den rest- och spillvärme som uppstår i industrierna, men fortfarande finns en outnyttjad potential.

Framtidens energisystem

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik och ett stort mått av samarbete och systemsyn. Under våren 2021 har uppstarten för färdplanen för energisystem dragit igång, och alla Dalarnas kommunala energibolag har svarat på uppmaningen att arbeta med färdplanen för energisystem.

Uppdatering om färdplanen för energisystem

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår.

Inom sektorn Energisystem pågår färdplanearbetet för fullt med ambitionen att vara klart under första halvåret 2022. Energisystemet har en central roll i den nödvändiga omställningen av samhället där elektrifiering är en avgörande komponent.

>Läs mer om färdplanen för Trygg fossilfri elförsörjning.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Områden inom energisystem

Elsystem

En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Det råder heller ingen tvekan om att elbehovet ökar med övergång från fossil energi till förnybar el.

Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande kraftslaget i Sverige och den snabba utbyggnaden väntas fortsätta under de kommande åren. Vindkraften är förnyelsebar och fossilfri som behövs för att vi ska klara energiomställningen.

Solenergi

Än så länge står solenergi för en mycket liten del av Dalarnas energiproduktion. Men produktionen ökar kraftigt, främst från solel. I framtiden kan solenergi bli en allt mer betydelsefull energikälla i ett 100 % förnybart energisystem.

Aktuellt