Vindkraft är det snabbast växande kraftslaget i Sverige och den snabba utbyggnaden väntas fortsätta under de kommande åren. Vindkraften är förnyelsebar och fossilfri som behövs för att vi ska klara energiomställningen.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad, utifrån det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Det nationella utbyggnadsbehovet är uppskattat till 100 TWh. Utifrån det antagandet har en regional fördelning gjorts av det nationella utbyggnadsbehovet. I fördelningen har hänsyn tagits till vindlägen och intressekonflikter med annan markanvändning. Dalarnas tilldelade ”kvot” ligger på ca 7,5 TWh. Huruvida det finns planmässiga förutsättningar för detta kommer att analyseras.

Dagens produktion av vindkraftsel uppgår i Dalarna till 1-2 TWh. Med de ytterligare vindkraftsparker som fått tillstånd att byggas, så kommer produktionen att komma upp i ca 5 TWh. Produktionen ökar även utan fler verk, då tekniken utvecklas med större turbiner och rotordiametrar.

Samtidigt finns flera utmaningar när det gäller naturmiljö och boendemiljö, där det gäller att minimera negativ påverkan och upplevelse.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Aktuellt