Produktion

(industri och service)

Metallrör och blå plåt i ett flöde i en fabrik

Varför betala för energi du inte behöver?

All produktion av varor och tjänster behöver ske på ett så energiintelligent och klimatsmart sätt som möjligt, genom hela livscykeln.

Alla verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om sin energianvändning och klimatpåverkan, samt minska sin miljöpåverkan. Det handlar om tusentals företag inom tillverkningsindustri, besöksnäring, restaurang, service- och hantverkare samt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som behöver ha en energikartläggning och åtgärda energislöseri. Åtgärder som många gånger är lönsamma även på kort sikt. Att betala för energi som egentligen inte behövs är ju både dumt och dyrt.

Målet är 50 % energieffektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005 och 85 % minskade utsläpp av växthusgaser till 2045.

Vi vill underlätta hållbar produktion genom:

Stöd till länets processindustri
I länet finns tre stålverk, tre pappersbruk och två kalkverk som tillsammans står för 85 procent av industrins utsläpp. Pappersbruken har i stort sett helt gått över till biobränslen, medan stålindustrin och kalkverken fortfarande är beroende av fossila bränslen. Strategier, samverkan och god infrastruktur är särskilt viktigt.

Stöd till länets processindustri
I länet finns tre stålverk, tre pappersbruk och två kalkverk som tillsammans står för 85 procent av industrins utsläpp. Pappersbruken har i stort sett helt gått över till biobränslen, medan stålindustrin och kalkverken fortfarande är beroende av fossila bränslen. Strategier, samverkan och god infrastruktur är särskilt viktigt.

Rådgivning
Energi- och klimatrådgivare ute i kommunerna är helt oberoende och kan utan kostnad ge energirådgivning till små- och medelstora företag och andra organisationer om uppvärmning, ventilation, förnybar energi, transporter mm.

Det regionala energikontoret på Region Dalarna driver och medverkar i olika energiprojekt samt samordnar energi- och klimatrådgivarna. Läs mer och hitta kontaktuppgifter på www.energiochklimat.se

Tillsyn
Myndigheters tillsyn enligt miljöbalken omfattar också kontroll av att företag har koll på sin energianvändning och arbetar systematiskt för att minska sin klimatpåverkan. Energitillsynen är därmed ett viktigt verktyg för genomförandet av energi- och klimatstrategin.

Stöd till genomförande
En viktig insats är även att stötta genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder. Det kan ske genom både rådgivning och investeringsstöd.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Aktuellt