Produktion

(industri och service)

Metallrör och blå plåt i ett flöde i en fabrik

Varför betala för energi du inte behöver?

All produktion av varor och tjänster behöver ske på ett så energiintelligent och klimatsmart sätt som möjligt, genom hela livscykeln.

Alla verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om sin energianvändning och klimatpåverkan, samt minska sin miljöpåverkan. Det handlar om tusentals företag inom tillverkningsindustri, besöksnäring, restaurang, service- och hantverkare samt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som behöver ha en energikartläggning och åtgärda energislöseri. Åtgärder som många gånger är lönsamma även på kort sikt. Att betala för energi som egentligen inte behövs är ju både dumt och dyrt.

Målet är 50 procent energieffektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005 och 85 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2045.

Uppdatering färdplan inom produktion

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår. 

Inom sektorn Produktion -Industri och service, pågår arbetet med en övergripande färdplan för hur alla företag och organisationer i denna sektor ska nås, vilket är tusentals. För att nå våra energi- och klimatmål krävs att alla snabbt gör sig fossilfria och effektiviserar sin energianvändning. Målet är att få så många som möjligt att göra egna åtaganden och anta egna färdplaner. För att nå ut, är planen att samarbeta med alla organisationer som har egna nätverk av företag.

Vi vill underlätta hållbar produktion genom:

Stöd till länets processindustri

I länet finns tre stålverk, tre pappersbruk och två kalkverk som tillsammans står för 85 procent av industrins utsläpp. Pappersbruken har i stort sett helt gått över till biobränslen, medan stålindustrin och kalkverken fortfarande är beroende av fossila bränslen. Strategier, samverkan och god infrastruktur är särskilt viktigt.

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivare ute i kommunerna är helt oberoende och kan utan kostnad ge energirådgivning till små- och medelstora företag och andra organisationer om uppvärmning, ventilation, förnybar energi, transporter mm.

Det regionala energikontoret på Region Dalarna driver och medverkar i olika energiprojekt samt samordnar energi- och klimatrådgivarna. Läs mer och hitta kontaktuppgifter på www.energiochklimat.se

Tillsyn

Myndigheters tillsyn enligt miljöbalken omfattar också kontroll av att företag har koll på sin energianvändning och arbetar systematiskt för att minska sin klimatpåverkan. Energitillsynen är därmed ett viktigt verktyg för genomförandet av energi- och klimatstrategin.

Stöd till genomförande

En viktig insats är även att stötta genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder. Det kan ske genom både rådgivning och investeringsstöd.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Energieffektivisera och minska din klimatpåverkan

Här får du förslag på tre steg du kan göra för att komma igång och systematisera din energieffektivisering, göra en energikartläggning och ta fram en plan samt slutligen genomföra din energieffektivisering för att minska din klimatpåverkan. 

Kom igång och systematisera

  • Kontakta en energirådgivare i din kommun
  • Hämta inspiration
  • Skapa struktur i arbetet

Kontakta en energirådgivare i din kommun

Energi- och klimatrådgivaren kan ge råd om t ex uppvärmning, ventilation, förnybar energi, energieffektivisering, isolering, elbilar och laddning och solenergi. Rådgivningen vänder sig till små och medelstora företag i hela Dalarna, men även till privatpersoner och andra organisationer.

> Din energi- och klimatrådgivare hittar du på Energi och klimats webbplats

Hämta inspiration

Här listar Branschvis Energi Effektivisering flera goda exempel på hur du kan minska dina energikostnader.

>28 exempel på minskade energikostnader

Inspirerande filmer från företag i olika branscher, som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

> Inspirerande filmer hur företag har lyckats med sin energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndighetens kostnadsfria webbutbildningar.
Lär dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska ert företags klimatpåverkan?

> Webbutbildningar i serien Energismarta företag på Energimyndighetens webbplats 

Skapa struktur i arbetet

Var befinner sig ditt företag i energiarbetet? Ta enkelt reda på var ditt företag befinner sig i energiarbetet med ett självskattningsverktyg.

> Självskattningsverktyg på Energimyndighetens webbplats

> Guide för hur ditt företag kan arbeta systematiskt med energifrågor på Energimyndighetens webbplats 

> Kortversion av Energimyndighetens guide pdf

Gör en energikartläggning och ta fram en plan

  • Beställ en energikartläggning
  • Ta fram en åtgärdsplan
  • Inled ett EPC-samarbete med en extern energitjänsteleverantör

Beställ en energikartläggning

Miljöbalken skall tillämpas så att:

   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
   3. den biologiska mångfalden bevaras,
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

>Kravspecifikation för energikartläggning i industrier

>Kravspecifikation för energikartläggning i byggnader

>Anbudsutvärdering vid upphandling av energikartläggare

Ta fram en åtgärdsplan

Inled ett EPC-samarbete med en extern energitjänsteleverantör

Genomför

När det är dags att genomföra din åtgärdsplan hittar du information här om:

  • Investeringsstöd
  • Tips på energiåtgärder för ventilation, belysning, värme/kyla med mera
  • Branschvisa tips

Investeringsstöd

Klimatklivet är ett stöd som ges till företag för fysiska investeringar som minskar växthusgasutsläpp. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona har möjlighet att få stöd.
>Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats

>Företagsstöd på Region Dalarnas webbplats 

Tips på energiåtgärder för ventilation, belysning, värme/kyla med mera

Branschvisa tips

Aktuellt