Produktion

(Industri och service)

Metallrör och blå plåt i ett flöde i en fabrik

Varför betala för energi du inte behöver?

All produktion av varor och tjänster behöver ske på ett så energiintelligent och klimatsmart sätt som möjligt, genom hela livscykeln.

Alla verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om sin energianvändning och klimatpåverkan, samt minska sin miljöpåverkan. Det handlar om tusentals företag inom tillverkningsindustri, besöksnäring, restaurang, service- och hantverkare samt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som behöver ha en energikartläggning och åtgärda energislöseri. Åtgärder som många gånger är lönsamma även på kort sikt. Att betala för energi som egentligen inte behövs är ju både dumt och dyrt.

Målet är 50 procent energieffektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005 och 85 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2045.

Färdplan för en energieffektiv och klimatsmart produktion

En färdplan för hur Dalarnas industri- och tjänsteföretag ska bidra till att nå energi- och klimatmålen har tagits fram. Arbetet har letts av länsstyrelsen. Det handlar om tusentals företag som snabbt behöver göra sig fossilfria och effektivisera sin energianvändning.

Målgruppen för färdplan produktion består av:

Målgrupp

Antal

Tillverkningsindustrier

Ca 600

Teknisk service, reparation och försäljning

Ca 300

Handel *

Ca 400

Tjänsteföretag inom boende, fritid och restaurang

Ca 500

Pastorat med kyrklig verksamhet och lokaler

Ca 100

Samt företag verksamma i Dalarna som inte har sitt säte här.

 

Sammanfattningsvis är det ett mycket stort antal företag som omfattas av denna färdplan där det krävs insatser som verkligen går att skala upp i syfte att nå många. Prioriteringar behöver göras utifrån tillgängliga resurser där det är mest effektivt att i första hand nå stora energianvändar

Utmaningen för att nå målet om fossilfrihet till 2045 är att målgruppsföretagen ska:

 • Minska sina utsläpp av växthusgaser från verksamheter med ytterligare 72 procent till 2045
  Med andra ord 72 procent under de kommande 25 åren, jämfört med 13 procent under de senaste 30 åren.
 • Minska sina utsläpp av växthusgaser från transporter med ytterligare 50 procent till 2030
  Med andra ord 50 procent under de kommande 8-10 åren, jämfört med 20 procent under de senaste 10-12 åren.
 • Effektivisera sin energianvändning med ytterligare 24 procent till 2030
  Med andra ord 24 procent under de kommande 8-10 åren, jämfört med 26 procent under de senaste cirka 15 åren.

 

Målet med färdplanen är att alla verksamheter inom sektorn Produktion ska:

 • Besluta om egna färdplaner för sin bransch- eller företagarförening om hur de ska bidra till att nå energi- och klimatmålen
 • Besluta om egna energi- och klimatmål samt handlingsplaner i sina egna företag
 • Genomföra energikartläggningar och ta fram energihushållningsplaner med konkreta åtgärder för energieffektivisering, effekthushållning och minskad klimatpåverkan.
 • Ansluta sig till Dalarnas energi- och klimatstrategi

 

Aktiviteter i färdplanen:

Företag som ingår i utsläppshandeln
Individuella dialoger med den handfull företag som ingår i handeln med utsläppsrätter, bland annat stålindustrin, för att identifiera hinder som vi kan hjälpa till att undanröja.

Företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag
Följa upp att företag som omfattas av lagen har en energikartläggning och en plan för åtgärder, där det även ingår att efterfråga klimatmål.

Färdplaner inom Fossilfritt Sverige
Samarbeta med Fossilfritt Sverige och följa upp åtaganden i de branschvisa färdplaner där företag i Dalarna ingår.

Energi- och klimatrådgivning
Fortsatt bedriva stödjande rådgivning där det även bör ingå rådgivning om effekthushållning.

Energitillsyn och prövning enligt miljöbalken
Stärka tillsynen enligt miljöbalken

Branschsamverkan
Samarbeta med olika organisationer för att nå företag, t ex branschorganisationer, företagarorganisationer, företag inom en viss leverantörskedja och kommuner.

Ranking och miljöklassning
Att genomföra en satsning på ranking av branscher med många liknande verksamheter, genom enkätfrågor om hur långt man kommit i sitt energi- och klimatarbete och där de som hamnar i topp får utmärkelser som Dalapiloter.

Samarbete med energitjänsteleverantörer
Samarbete med energitjänsteleverantörer för att nå ut till fler målgruppsföretag.

Energieffektivisera och minska din klimatpåverkan

Här får du förslag på tre steg du kan göra för att komma igång och systematisera din energieffektivisering, göra en energikartläggning och ta fram en plan samt slutligen genomföra din energieffektivisering för att minska din klimatpåverkan. 

Kom igång och systematisera

 • Kontakta en energirådgivare i din kommun
 • Hämta inspiration
 • Skapa struktur i arbetet

Kontakta en energirådgivare i din kommun

Energi- och klimatrådgivaren kan ge råd om t ex uppvärmning, ventilation, förnybar energi, energieffektivisering, isolering, elbilar och laddning och solenergi. Rådgivningen vänder sig till små och medelstora företag i hela Dalarna, men även till privatpersoner och andra organisationer.

> Din energi- och klimatrådgivare hittar du på Energi och klimats webbplats

Hämta inspiration

Här listar Branschvis Energi Effektivisering flera goda exempel på hur du kan minska dina energikostnader.

Drivmedelsstationer

Livsmedelsbutiker

Broschyr med energispartips Energismarta lanthandlare

Turisthotell

Restauranger

Skidanläggningar

Kött- och livsmedelsindustrin

Teknikföretag

Träindustrier

Sågverk

>28 generella exempel på minskade energikostnader

Inspirerande filmer från företag i olika branscher, som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

> Inspirerande filmer hur företag har lyckats med sin energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndighetens kostnadsfria webbutbildningar.
Lär dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska ert företags klimatpåverkan?

> Webbutbildningar i serien Energismarta företag på Energimyndighetens webbplats 

Skapa struktur i arbetet

Var befinner sig ditt företag i energiarbetet? Ta enkelt reda på var ditt företag befinner sig i energiarbetet med ett självskattningsverktyg.

> Självskattningsverktyg på Energimyndighetens webbplats

> Guide för hur ditt företag kan arbeta systematiskt med energifrågor på Energimyndighetens webbplats 

> Kortversion av Energimyndighetens guide pdf

Gör en energikartläggning och ta fram en plan

 • Beställ en energikartläggning
 • Ta fram en åtgärdsplan
 • Inled ett EPC-samarbete med en extern energitjänsteleverantör

Beställ en energikartläggning

Miljöbalken skall tillämpas så att:

   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
   3. den biologiska mångfalden bevaras,
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

>Kravspecifikation för energikartläggning i industrier

>Kravspecifikation för energikartläggning i byggnader

>Anbudsutvärdering vid upphandling av energikartläggare

Ta fram en åtgärdsplan

Inled ett EPC-samarbete med en extern energitjänsteleverantör

Genomför

När det är dags att genomföra din åtgärdsplan hittar du information här om:

 • Investeringsstöd
 • Tips på energiåtgärder för ventilation, belysning, värme/kyla med mera
 • Branschvisa tips

Investeringsstöd

Klimatklivet är ett stöd som ges till företag för fysiska investeringar som minskar växthusgasutsläpp. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona har möjlighet att få stöd.
>Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats

>Företagsstöd på Region Dalarnas webbplats 

Vägledning för energieffektivisering i offentlig sektor

Tips på energiåtgärder för ventilation, belysning, värme/kyla med mera

Branschvisa tips

Utvärdering av energistöd till företag

Aktuellt

besöksnäringen och tillverkningsindustrin

Nytt projekt: Resurseffektiva företag

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom