Produktion

(industri och service)

Metallrör och blå plåt i ett flöde i en fabrik

Varför betala för energi du inte behöver?

All produktion av varor och tjänster behöver ske på ett så energiintelligent och klimatsmart sätt som möjligt, genom hela livscykeln.

Alla verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om sin energianvändning och klimatpåverkan, samt minska sin miljöpåverkan. Det handlar om tusentals företag inom tillverkningsindustri, besöksnäring, restaurang, service- och hantverkare samt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som behöver ha en energikartläggning och åtgärda energislöseri. Åtgärder som många gånger är lönsamma även på kort sikt. Att betala för energi som egentligen inte behövs är ju både dumt och dyrt.

Målet är 50 % energieffektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005 och 85 % minskade utsläpp av växthusgaser till 2045.

Vi vill underlätta hållbar produktion genom:

Stöd till länets processindustri

I länet finns tre stålverk, tre pappersbruk och två kalkverk som tillsammans står för 85 procent av industrins utsläpp. Pappersbruken har i stort sett helt gått över till biobränslen, medan stålindustrin och kalkverken fortfarande är beroende av fossila bränslen. Strategier, samverkan och god infrastruktur är särskilt viktigt.

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivare ute i kommunerna är helt oberoende och kan utan kostnad ge energirådgivning till små- och medelstora företag och andra organisationer om uppvärmning, ventilation, förnybar energi, transporter mm.

Det regionala energikontoret på Region Dalarna driver och medverkar i olika energiprojekt samt samordnar energi- och klimatrådgivarna. Läs mer och hitta kontaktuppgifter på www.energiochklimat.se

Tillsyn

Myndigheters tillsyn enligt miljöbalken omfattar också kontroll av att företag har koll på sin energianvändning och arbetar systematiskt för att minska sin klimatpåverkan. Energitillsynen är därmed ett viktigt verktyg för genomförandet av energi- och klimatstrategin.

Stöd till genomförande

En viktig insats är även att stötta genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder. Det kan ske genom både rådgivning och investeringsstöd.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Energieffektivisera och minska din klimatpåverkan

Kom igång och systematisera

1 Kontakta en energirådgivare i din kommun

Energi- och klimatrådgivaren kan ge råd om t ex uppvärmning, ventilation, förnybar energi, energieffektivisering, isolering, elbilar och laddning och solenergi. Rådgivningen vänder sig till Små och medelstora företag i hela Dalarna, men även till privatpersoner och andra organisationer.
Din energi- och klimatrådgivare hittar du på www.energiochklimat.se

 2 Få inspiration

28 exempel på minskade energikostnader

Inspirerande filmer från företag i olika branscher
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-bli-inspirerad-av-andra/filmer/

Energimyndighetens webbutbildningar
https://www.energimyndigheten.se/nrp/natbaserat-larande/webbutbildningar—energismarta-foretag/

3 Få struktur i arbetet
Ta reda på var ditt företag befinner sig i energiarbetet (självskattningsverktyg).

Energimyndighetens guide för hur ditt företag kan arbeta systematiskt med energifrågor 

Kortversion av Energimyndighetens guide pdf

Gör en energikartläggning och ta fram en plan

 

1 Beställa en energikartläggning
Miljöbalken skall tillämpas så att
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
   3. den biologiska mångfalden bevaras,
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Kravspecifikation för energikartläggning i industrier

Kravspecifikation för energikartläggning i byggnader

Anbudsutvärdering vid upphandling av energikartläggare

 

2 Ta fram en åtgärdsplan
Guide för att ta fram en åtgärdsplan i företag på Energimyndigheten, pdf 

Guide för att ta fram en åtgärdsplan i företag – Kortversion på Energimyndigheten

3 Inleda ett EPC-samarbete med en extern energitjänsteleverantör

Snabbtest för att se om EPC är lämpligt för er organisation 

EPC – Checklista beställare

EPC – Mall för förfrågan om energitjänster

EPC – Checklista för utvärdering av leverantörer

Lista på EPC – leverantörer, Energitjänsteföretagen

Genomför

Investeringsstöd

Klimatklivet –  mer information på Länsstyrelsen

Företagsstöd, Region Dalarna 

Tips på energiåtgärder för ventilation, belysning, värme/kyla mm

Tips på åtgärder för stödprocesserna Ventilation, Belysning, Lokalvärme, Lokalkyla, Tryckluft, Pumpning, Transporter, Övrigt hos Energimyndigheten

Kortversion av tips på åtgärder, Energimyndigheten

Driftavtal med energieffektiviseringskrav
Mallar för prestationsbaserade serviceavtal 

Upphandling av solenergi
Mallar för upphandling av solelanläggning

Branschvisa tips

Livsmedelsbutiker och Drivmedelsstationer
Broschyr Energismarta handlare med konkreta energisparttips för butiker och drivmedelstationer

Informationsblad för livsmedelsbutiker från projektet BEE

Informationsblad för drivmedelsstationer från projektet BEE

Exempel på energikartläggningsrapport för en livsmedelsbutik
Bilaga med åtgärdsförslag för en livsmedelsbutik

Aktuellt