Innovation

Med nya idéer formar vi framtiden! ​

Nya klimatsmarta och energieffektiva varor, tjänster och affärsmodeller är en lösning för att möta stora samhällsutmaningar. Och genom hållbar smart specialisering stärker Dalarna sin konkurrenskraft.

Genom Dalarnas regionala innovationsstrategi för smart specialisering kraftsamlar Region Dalarna för stöd till omställning och utveckling med utgångspunkt från ett antal kunskapsområden. Dessa områden har särskilt utmärkta förutsättningar för att utveckla innovationer som kan möta samhällets och näringslivets utmaningar och behov för framtiden. Inom kunskapsområdena finns goda förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och den idéburna sektorn för att hitta nya idéer som kan leda till innovation och utveckling av näringslivet.

Läs mer i ”Dalarnas strategi för regional innovation 2022-2028” under publikationer till höger.

Prioriterade kunskapsområden

I Dalarna prioriteras fem innovationsområden:

• Smarta energisystem
• Grön cirkulär industri och tillverkning
• Hållbara och kreativa upplevelser
• Hållbart hälsofrämjande byggande  och boende
• Innovativ och hållbar bioekonomi
Horisontella kunskapsområden
• Jämställdhet och inkludering
• Digital transformation

För varje kunskapsområde skapas en innovationsplattform och en färdplan som tydliggör mål och insatser för att nå visionen i respektive kunskapsområde. Insatserna kan till exempel handla om forskning och innovation, kompetensutveckling, entreprenörskap, finansiering, spridning av ny teknik, innovation och utbildning. Plattformarna driver och följer upp arbetet.

Innovationsarbetet samordnas av Region Dalarna och är en viktig del i genomförandet av energi- och klimatstrategin då innovationerna ska bidra till den gröna omställningen.  

Har du en ide?

På vägen från idé till marknad finns många aktörer i Dalarnas innovationssystem som stödjer idébärare.

Högskolan Dalarna – Energikompetenscentrum och utbildning 

Almi – affärsutveckling och finansiering

Mellansvenska Handelskammaren – Nätverk och program

Kluster

Aktuellt