Innovation

Ordmoln med kreativitet som tema

Med nya idéer formar vi framtiden! ​

Nya klimatsmarta och energieffektiva varor, tjänster och affärsmodeller är en lösning för att möta stora samhällsutmaningar.

Tillväxten inom miljötekniksektorn ger ökad sysselsättning i näringslivet och här finns stora möjligheter för nya företag och affärsidéer. I Dalarna prioriterar vi cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Visionen för Dalarnas strategi för innovation är ”att stärka Dalarna som en aktiv och attraktiv partner som bidrar till att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar”.
I strategin ingår energieffektivt samhällsbyggande som ett prioriterat område.

Dalarna Science Park är Dalarnas innovationsarena, men alla som hjälper nya idéer att lyckas och nå ut på marknaden är innovationsstödjare – tillsammans lyckas vi!

Agenda för smart specialisering i Dalarna

Denna agenda uppmanar aktörer att mobilisera för att skapa förutsättningar för ett gynnsamt klimat för innovationer och internationella samarbeten.

I denna agenda vill vi – spänna bågen – och utveckla ett arbetssätt som
effektiviserar och stärker det regionala forsknings- och innovationsarbetet. Det innebär en kraftsamling av regionala aktörer som var för sig och tillsammans utvecklar de funktioner som bidrar till att stärka regionens innovationsklimat. Ett dynamiskt regionalt innovationssystem ska skapa större öppenhet, tolerans och leder till en mångfald av människor, idéer, verksamheter och företag. Detta förutsätter kompetent arbetskraft, dynamik som skapar förutsättning för lärande och nya idéer, förmåga till nyskapande, internationella nätverk, faktisk förmåga till kommersialisering och inte minst fysiskt kapital.

Uppdatering om färdplan Nya varor och tjänster

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår.

Inom sektorn Nya varor och tjänster pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för smart specialisering i Dalarna, det vill säga peka ut inom vilka områden som vi har särskilt goda förutsättningar för innovation.

Har du en ide?

På vägen från idé till marknad finns många aktörer i Dalarnas innovationssystem som stödjer idébärare.

Högskolan Dalarna – Energikompetenscentrum och utbildning 

Almi – affärsutveckling och finansiering

Mellansvenska Handelskammaren – Nätverk och program

Kluster

Aktuellt