Om Energiintelligent Dalarna

Energiintelligent Dalarna är både ett nätverk för alla som är engagerade i energi-, klimat- och innovationsfrågorna och en samverkansplattform där regionala aktörer samordnar pågående och planerade initiativ, processer och projekt inom området.

Tillsammans genomför vi Dalarnas regionala utvecklingsstrategi om ”Ett klimatsmart Dalarna”, Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi och Dalarnas strategi för regional Innovation. Samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter gör att vi tar tillvara länets samlade kompetens i både planering och genomförande av insatser.

Att vara med i Energiintelligent Dalarna kräver inget medlemskap, alla som vill vara med och arbeta för våra gemensamma mål är välkomna att känna sig som en del av nätverket!

Årshjul 2024

I årshjulet finns inplanerade möten för det nya energi-, klimat- och innovationsrådet samt samordningsgruppen tillsammans med tider för kommande nyhetsbrev med mera.

Energiintelligent Dalarnas organisation

Energiintelligent Dalarna leds tillsammans av Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet. Region Dalarna har ansvaret för att leda genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin ”Tillsammans för ett hållbart Dalarna”, med Ett klimatsmart Dalarna som ett av tre prioriteringar. Samt genomförandet av ”Dalarnas strategi för regional innovation.

Organisationen består av:

Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd

Energiintelligent Dalarna leds av Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd. Detta nya råd bildades i september 2021 med bred representation från bland annat näringsliv och offentliga organisationer inom strategins sju olika sektorer.

Rådet ansvarar för strategisk styrning och processledning samt beslutar i strategiska frågor, exempelvis viktiga styrdokument och verksamhetens inriktning. Ordförandeskapet delas mellan landshövdingen och ordföranden för den regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna.

Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.
> Ledamöter i Dalarnas energi- och klimatråd.

Samordningsgruppen för Energiintelligent Dalarna

Energiintelligent Dalarnas samordningsgrupp. Foto.

Några av ledamöterna i Energiintelligent Dalarnas samordningsgrupp, från vänster: Frida Vikström och Anna Torsgården, Dalarna Science Park. Malin Karlsson, Högskolan Dalarna. Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region. Linda Sjögren och Jessica Cedergren, Region Dalarna. Josef Sjönneby, 2047 Science Park. Henrik Nilsson, Region Dalarna. Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna.

Samordningsgruppen har en operativ roll för genomförande av Dalarnas energi- och klimatstrategi samt Dalarnas strategi för regional innovation. Projektledare och andra som arbetar med dessa frågor bjuds in att delta för att få idé- och erfarenhetsutbyte med andra. I samordningsgruppen samordnar vi arbetet, stöttar varandra i att driva på färdplanearbetet och bereder ärenden till rådet.

Samordningsgruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Välkommen att höra av dig om du vill delta i samordningsgruppens möten.

>Alla! Nu! Energiintelligent Dalarnas kommentar till COP26 Glasgow.

Nätverket

I nätverket kan sägas ingå alla organisationer som arbetar med energi- och klimatfrågan i samverkan med andra. Det breda kontaktnätet underlättar erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning samtidigt som det kan inspirera och generera nya idéer.

Administration

Energiintelligent Dalarna, EID, administreras av personal från länsstyrelsen och Region Dalarna som koordinerar arbetet och är sammankallande för gemensamma möten.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med EID, du når oss via e-post: energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se