Vindsnurra.
Bösjövarden vindkraftspark. Foto: Joachim Lagerkrantz, OX2.

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen i Dalarnas län nu kartlägga, på uppdrag av Energimyndigheten. Dalarna är tillsammans med Värmland piloter i ett arbete som ska resultera i ett kartmaterial, där tänkbara områden för vindkraft föreslås och beskrivs.

Materialet kan användas av kommunerna i planeringen av vindkraft. Arbetet pågår till april 2024 och görs i nära samarbete med aktörer inom vindkraft, och särskilt med länets kommuner.

I ett första steg tar Länsstyrelsen fram en nulägesbeskrivning om vindkraften i länet som kommer att diskuteras under hösten 2022, för att bli klar i början på 2023. Under hösten kommer dessutom sakkunniga på avdelningarna för naturvård, kulturvård, friluftsliv och Agenda 2030 att gå igenom underlagen i den nationella strategin, samt påbörja arbetet med en regional granskning och värdering.

Intressenter bjuds in till dialog
Under hela framtagandet av kartläggningen kommer Länsstyrelsen löpande att bjuda in intressenter till dialog om bedömningskriterier, geografisk avgränsning med mera. Ambitionen är att ha ett första utkast till ett planeringsunderlag klart i slutet på 2023.

Läs mer om den nationella strategin och Dalarnas uppdrag på Energimyndighetens webbplats.

Följ arbetet med framtagning av den regionala analysen genom vårt nyhetsbrev för vindkraft.