Vindsnurra.
Bösjövarden vindkraftspark. Foto: Joachim Lagerkrantz, OX2.

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen i Dalarnas län nu kartlägga, på uppdrag av Energimyndigheten. Dalarna är tillsammans med Värmland piloter i ett arbete som ska resultera i ett kartmaterial, där tänkbara områden för vindkraft föreslås och beskrivs.

Materialet kan användas av kommunerna i planeringen av vindkraft. Arbetet pågår till april 2024 och görs i nära samarbete med aktörer inom vindkraft, och särskilt med länets kommuner.

Nulägesbeskrivning

Som ett första steg i genomförandet har projektet tagit fram en nulägesbeskrivning om vindkraften i länet. Rapportens syfte är att bidra till förståelse för vindkraftens möjligheter och utmaningar och en gemensam kunskapsgrund internt på länsstyrelsen, för kommuner och med externa aktörer inför det kommande gemensamma analysarbetet. Kommuner, nätbolag, vindkraftsbolag och Försvarsmakten har fått möjlighet att granska innehållet och lämna synpunkter. Ladda ner rapporten här.

Intressenter bjuds in till dialog

Under våren 2023 har sakkunniga på avdelningarna för naturvård, kulturvård och friluftsliv samt Försvarsmakten påbörjat en granskning och värdering av tänkbara områden som har pekats ut i den nationella strategin. Målet är att ta fram ett utkast till regionalt underlag av utpekade områden som sedan kan diskuteras med kommuner och andra intressenter. Ambitionen är att kunna starta en dialogprocess utifrån ett första utkast under hösten 2023. Men även under kartläggningen kommer Länsstyrelsen att ge i första hand kommuner möjligheter att lämna inspel.

Följ arbetet med framtagning av den regionala analysen genom vårt nyhetsbrev.

Process med Försvarsmakten

Det finns idag ingen etablerad process för att inkludera Försvarsmaktens intressen i en regional planering för vindkraft. Energimyndigheten har därför gett pilotprojekten i Dalarna och Värmland i uppdrag att ta fram en modell för detta. Projektet har i samarbete med säkerhetsansvariga och jurister på Länsstyrelsen tagit fram en arbetsmodell som har möjligheter att hantera även hemliga intressen inom Försvarsmakten. Modellen innebär att det under tiden som Försvarsmakten granskar underlaget finns begränsningar i hur utbyte av information och dialogmöjligheter kan ske.

Landskapskaraktärsanalys

Parallellt med vindkraftsanalysen kommer Länsstyrelsen Dalarna under 2023 att ta fram en länsövergripande landskapskaraktärsanalys (LKA) för Dalarna. Syftet är att ge en översiktlig och samlad beskrivning av landskapet i Dalarnas län och fungera som stöd för kommuner och Länsstyrelsen att bedöma kumulativa landskapseffekterna vid storskaliga infrastruktursatsningar och särskild vindkraft. Analysen genomförs av Landskapslaget AB och beräknas vara klar i slutet på 2023. 

Läs uppdragsbeskrivningen här.

Läs mer om hur en landskapskaraktärsanalys kan bidra till en hållbar grön omställning här.

Delta i enkät om landskap och energiomställning här.