Elsystem

Elstolpe

En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Det råder heller ingen tvekan om att elbehovet ökar med övergång från fossil energi till förnybar el. För att nå våra energi- och klimatmål så krävs att elbranschen går före för att göra utvecklingen möjlig. Det kräver samarbete mellan många parter, inte minst elnätbolag och kommunala/regionala samhällsplanerare.

Dalarna har ett gott utgångsläge vad gäller elförsörjning jämfört med många andra regioner. Detta kan användas som en konkurrensfördel. Samtidigt så finns utmaningar även här, och med tanke på den långa tid det tar att förstärka elnätet så krävs att vi möter utmaningarna med allt större kraft.

Uppdatering om färdplaner

Arbetet med utarbetande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår.

Färdplanen för Trygg fossilfri elförsörjning, som presenterades under våren 2021 går nu in i ett genomförande där elnätbolagen behöver samarbeta mer för att möta de stora utmaningarna i behovet av ökad elektrifiering. Under hösten ska formerna för detta samarbeta diskuteras fram. Samtidigt behöver kommunal och regional planering förbättras så att elförsörjning kommer med på ett tydligare sätt, t ex i översiktsplanering och kommunala energiplaner. 

Några av de regionala utmaningarna

En trygg elförsörjning
En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Inte minst i Dalarna har framväxande industriers lokalisering styrts utifrån var elförsörjningen var god. Tillgång till grön el år en förutsättning för att kunna attrahera ny elintensiv industri,
t ex datacenters med enorma mängder data behöver lagras på ett miljömässigt hållbart sätt.

100 procent förnybart
Målet är 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samtidigt. Sverige har historiskt stora elöverskott – under 2020 exporterade vi 26 TWh el. Det ger oss ett bra utgångsläge när stora delar av industrin och transportsektorn ska ställa om, men vi står ändå inför en stor utmaning.

Ökad elektrifiering
Elanvändningen i Sverige kommer att öka med ökad elektrifiering av person- och godstransporter, omställning av industrins produktionsprocesser till fossilfri el och ökat bostadsbyggande.

Elnäten behöver förstärkas
Det är en stor utmaning att hinna bygga ut kapaciteten i elnäten i samma takt som efterfrågan växer. För nya ledningar är tiden för planering och tillståndsprocess lång. Samtidigt är finansieringen en utmaning då elnätsbolag har svårt att investera i utökad elnätskapacitet utan att det redan finns faktiskt kundunderlag. 

Mer variabel och decentraliserad produktion
En stor del av den nya produktionen kommer att vara sol och vindkraft, vilket innebär att den är variabel. Det kan innebära överproduktion under sommaren och brist under vinterveckor. Andra trender är att energiproduktionen sker allt mer decentraliserat där många aktörer, inklusive enskilda fastighetsägare, blir energiproducenter.

Effektbalans
För att få ett hållbart energisystem krävs att man inte bara ser till den totala mängden energi, utan hushållar med den effekt som finns. Det handlar om att produktion och efterfrågan ska möta varandra på ett balanserat sätt vid en given tidpunkt.

För att klara utmaningen krävs att olika former av energiproduktion samspelar, där till exempel kraftvärme kan sättas in när vind- och solkraft inte levererar i tillräcklig omfattning och där vattenkraften har en viktig funktion med sin reglerförmåga. Batterier och efterfrågeflexibilitet kan också komma att bli en viktig del av lösningen.

Minska topparna och öka flexibiliteten
För energianvändare gäller att i möjligaste mån utjämna sin energianvändning över tid för att sänka effekttopparna och styra behoven till tider då effekten är tillgänglig, vilket bidrar till att minska utmaningarna för hela energisystemet.

Publikationer

Verktyg

Projekt och kampanjer

Länkar

Exempellänk

EFFEKT4dalarna - Samverkansforum för elförsörjning

EFFEKT4dalarna är ett samverkansforum för elförsörjning i Dalarna där Länsstyrelsen, Region Dalarna, samtliga elnätbolag, Högskolan, High Voltage Valley med flera ingår.

En nulägesanalys av situationen i Dalarna har genomförts och en plan för hur vi ska arbeta vidare med dessa frågor tas fram med ansvariga aktörer.
Arbetet har bedrivits med förstudiemedel från Region Dalarna och elnätbolagen. 

Rapporten "Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna"

Ladda ner hela rapporten här

Ladda ner kortversionen här

 

Dokumentation från konferensen Räcker elen?, 27 april

Program 

Videoinspelning av konferensen


Presentationer:

Trygg elförsörjning i Dalarna
Marit Ragnarsson Länsstyrelsen Dalarna

Den svenska elförsörjningen – trender och scenarier ur ett nationellt perspektiv
Tobias Edfast, Svenska Kraftnät

Läget i Dalarna
Linda Schumacher, SWECO

Scenarier för framtida el- och effektanvändning i Dalarna
Gustaf Rundqvist Yeomans, SWECO

Färdplan för elförsörjning i Dalarna
Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt

en kurva
Elsystem

Platta kurvan för el

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.