Elsystem

Dalarnas elanvändning 2022 samt beräknat elbehov 2030 och 2045 för olika sektorer, GWh.

En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Det råder heller ingen tvekan om att elbehovet ökar med övergång från fossil energi till förnybar el. För att nå våra energi- och klimatmål så krävs att elbranschen går före för att göra utvecklingen möjlig. Det kräver samarbete mellan många parter, inte minst elnätbolag och kommunala/regionala samhällsplanerare.

Dalarna har ett gott utgångsläge vad gäller elförsörjning jämfört med många andra regioner. Detta kan användas som en konkurrensfördel. Samtidigt så finns utmaningar även här, och med tanke på den långa tid det tar att förstärka elnätet så krävs att vi möter utmaningarna med allt större kraft.

EFFEKT4Dalarna - regional elsamverkan

En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Det råder heller ingen tvekan om att elbehovet ökar med övergång från fossil energi till förnybar el. För att nå våra energi- och klimatmål så krävs att elbranschen går före för att göra utvecklingen möjlig. Det kräver samarbete mellan många parter, inte minst elnätbolag och kommunala/regionala samhällsplanerare.

Dalarna har ett gott utgångsläge vad gäller elförsörjning jämfört med många andra regioner. Detta kan användas som en konkurrensfördel. Samtidigt så finns utmaningar även här, och med tanke på den långa tid det tar att förstärka elnätet så krävs att vi möter utmaningarna med allt större kraft.

Färdplanen för Trygg fossilfri elförsörjning, som presenterades under våren 2021 genomförs nu i samverkan. 

Samverkansforumet EFFEKT4Dalarna är ett regionalt samverkansforum där alla lokala och regionala elnätägare ingår tillsammans med Svenska Kraftnät och representanter från Länsstyrelsen, Region Dalarna, kommuner, näringslivet och energiproducenter. 

Några av de regionala utmaningarna

Elstolpe

En trygg elförsörjning
En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Inte minst i Dalarna har framväxande industriers lokalisering styrts utifrån var elförsörjningen var god. Tillgång till grön el år en förutsättning för att kunna attrahera ny elintensiv industri,
t ex datacenters med enorma mängder data behöver lagras på ett miljömässigt hållbart sätt.

100 procent förnybart
Målet är 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samtidigt. Sverige har historiskt stora elöverskott – under 2020 exporterade vi 26 TWh el. Det ger oss ett bra utgångsläge när stora delar av industrin och transportsektorn ska ställa om, men vi står ändå inför en stor utmaning.

Ökad elektrifiering
Elanvändningen i Sverige kommer att öka med ökad elektrifiering av person- och godstransporter, omställning av industrins produktionsprocesser till fossilfri el och ökat bostadsbyggande.

Elnäten behöver förstärkas
Det är en stor utmaning att hinna bygga ut kapaciteten i elnäten i samma takt som efterfrågan växer. För nya ledningar är tiden för planering och tillståndsprocess lång. Samtidigt är finansieringen en utmaning då elnätsbolag har svårt att investera i utökad elnätskapacitet utan att det redan finns faktiskt kundunderlag. 

Mer variabel och decentraliserad produktion
En stor del av den nya produktionen kommer att vara sol och vindkraft, vilket innebär att den är variabel. Det kan innebära överproduktion under sommaren och brist under vinterveckor. Andra trender är att energiproduktionen sker allt mer decentraliserat där många aktörer, inklusive enskilda fastighetsägare, blir energiproducenter.

Effektbalans
För att få ett hållbart energisystem krävs att man inte bara ser till den totala mängden energi, utan hushållar med den effekt som finns. Det handlar om att produktion och efterfrågan ska möta varandra på ett balanserat sätt vid en given tidpunkt.

För att klara utmaningen krävs att olika former av energiproduktion samspelar, där till exempel kraftvärme kan sättas in när vind- och solkraft inte levererar i tillräcklig omfattning och där vattenkraften har en viktig funktion med sin reglerförmåga. Batterier och efterfrågeflexibilitet kan också komma att bli en viktig del av lösningen.

Minska topparna och öka flexibiliteten
För energianvändare gäller att i möjligaste mån utjämna sin energianvändning över tid för att sänka effekttopparna och styra behoven till tider då effekten är tillgänglig, vilket bidrar till att minska utmaningarna för hela energisystemet.

Nätplanering
En framgångsrik nätplanering behöver vara proaktiv och göras i god samverkan mellan nätägare på lokal och regional nivå. 

Samtidigt behöver kommunal och regional planering förbättras så att
elförsörjning kommer med på ett tydligare sätt, t ex i översiktsplanering och
kommunala energiplaner.

Energikonferens "Så får vi elen att räcka"

Vid energikonferensen den 23 april 2024 presenterades nya beräkningar av Dalarnas energi-, el- och effektbehov som är en del av färdplanen för smarta energisystem. Konferensen anordnades av  Länsstyrelsen och projektet EFFEKT4Dalarna.  Power Circle presenterade möjligheter med flexibilitet. Två paneler diskuterade utmaningar och möjligheter med energiomställningen. På eftermiddagen genomfördes workshops på olika teman  för att få inspel till färdplanen innan en slutversion tas fram.

Dokumentation från konferensen Så får vi elen att räcka:

Programmet

Filminspelning av förmiddagens konferens.

Presentationer

Färdplan för trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna

Under 2021 genomfördes en förstudie om elförsörjning i Dalarna. Resultaten presenterades i en rapport ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” med nuläge, scenarier för framtida elbehov samt en färdplan för de insatser som behövs. Förstudien genomfördes i samarbete med alla lokala och regionala elnätägare i Dalarna samt representanter för näringsliv och offentliga. Arbetet leddes av Länsstyrelsen Dalarna.

Rapporten "Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna" 2021

Ladda ner hela rapporten här

Ladda ner kortversionen här

 

Dokumentation från konferensen Räcker elen?, 27 april 2021

Program 

Videoinspelning av konferensen


Presentationer:

Trygg elförsörjning i Dalarna
Marit Ragnarsson Länsstyrelsen Dalarna

Den svenska elförsörjningen – trender och scenarier ur ett nationellt perspektiv
Tobias Edfast, Svenska Kraftnät

Läget i Dalarna
Linda Schumacher, SWECO

Scenarier för framtida el- och effektanvändning i Dalarna
Gustaf Rundqvist Yeomans, SWECO

Färdplan för elförsörjning i Dalarna
Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt

Elsystem

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå

en kurva
Elsystem

Platta kurvan för el

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför