Kunskapsseminarium: Kommuner måste samverka för att trygga tillgången till el

Kraftledning.

Den gröna omställningen behöver snabbas upp, och det leder till att behovet av el ökar stort under kommande år. För att kunna möta behovet behöver kommuner samverka med myndigheter, elnätsbolag, kunder och andra intressenter. Det var några av slutsatserna från kunskapsseminariet den 1 september, om kommunens roll för en tryggad elförsörjning.

Marit Ragnarsson, processledare för Energiintelligent Dalarna, talade om EU:s gröna giv, en ambitiös plan för att göra kontinenten klimatneutral till 2045. Kriget i Ukraina har samtidigt lett till insikten att EU behöver göra sig oberoende av rysk gas betydligt tidigare än planerat. Slutsatsen är att vi snabbt behöver effektivisera energianvändningen och öka tillgången på fossilfri energi. I detta spelar elektrifieringen en viktig roll.

Katarina Larsson, avdelningschef för samhällsbyggnad på Svenska Kraftnät, konstaterade att elbehovet under många är låg ganska stilla, trots befolkningstillväxt, bland annat som en konsekvens av energieffektivisering. Nu behöver stamnätet både förstärkas och byggas ut. För att detta ska vara möjligt behöver ledtiderna för nätinvesteringar halveras, menar Svenska Kraftnät, något som kan uppnås bland annat genom bättre samverkan mellan myndigheter och andra aktörer.

”Elektrifieringsvåg” väntar – fördubblat elbehov till 2045

Klas Rhodiner, områdesansvarig hos Ellevio, talade om en ”elektrifieringsvågen” som Sverige står inför. Han hänvisade till beräkningar som visar att elbehovet kommer att ha fördubblats till 2045. På några års sikt behöver även effekten i näten öka. För att detta ska vara möjligt behöver processen för att bygga ut infrastrukturen snabbas på. Då är samarbete, mellan exempelvis länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag, viktigt.

Malin Karlsson vid Högskolan Dalarna talade om Färdplan för Trygg fossilfri elförsörjning som tas fram av Energiintelligent Dalarna. Hon gav en översikt över de energikällor som finns i dagsläget, och vilka utmaningar länet står inför.

Maria Thomtén och Linnea Glemne från Uppsala kommun talade om hur kommunen hanterat kapacitetsbristen i elnäten, som framför allt varit ett problem under kalla vinterdagar. Detta problem har hanterats genom bland annat strategiskt arbete med laddinfrastruktur och dialog med elnätsägaren.

Presentationerna i sin helhet kan laddas ned här.