Ellevio har tvingats införa ett stopp för ny anslutning av större elproduktion i Dalarna

Elnät mot en himmel. solnedgång i bakgrunden.


Elnäten har inte byggts ut i samma takt som den ökade elektrifieringen. På många håll råder det brist på el, men i Dalarna råder den omvända situationen att vi har ett stort överskott på el. Det är en konsekvens av nedläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk, vilken var länets enskilt största el-användare. Eftersom det alltid måste vara balans i elsystemet, så har stoppet för ny storskalig elproduktion över 1 MW införts, summerat per 130 kV-regionnätsstation. Samma begränsning gäller i Värmland.

Ellevio konstaterar att det sker en enormt snabb utveckling av vindkraftsparker med allt större verk samtidigt som man ser ett kraftigt ökat intresse för solcellsparker.

Northvolts etablering förväntas öka elbehovet

Problemen med elbalansen kan lösas genom utbyggt elnät och genom ökad elanvändning. Svenska Kraftnäts investeringar i utbyggnation av elnäten pågår, men det tar tid att bygga elnät. År 2026 beräknas en ny stamnätstation i Tandö vara byggd, vilket möjliggör tillkommande inmatningar i dalanätet på ca 50 MW. Därutöver finns möjligheter till större produktion i områden kring Tandå och Repbäckens stamnätstationer.

När Northvolt etablerat sig i Borlänge och kommit igång med sin produktion så förväntas elbehovet öka motsvarande en elintensiv industri, vilket gör att elbalansen kommer att bli betydligt bättre.

När Ellevio gör beräkningar om hur mycket elproduktion som kan anslutas så är det en utmaning att beräkna hur den totala nivån av solkraft och vindkraft sammanfaller för att säkra att man klarar att hantera effekttoppar. Det finns stora osäkerheter i dessa beräkningar, men försiktighetsprincipen behöver gälla.