Bioråvaran en viktig pusselbit i energi- och klimatomställningen

Bioråvarorna och dess restströmmar har en viktig roll att spela i Dalarnas energi- och klimatomställning. Det är en slutsats från den förstudie som under 2022 undersökte tillgång, behov och möjliga utvecklingspotential för restströmmar av bioråvara från Dalarna.

Dalarna har stora tillgångar på restströmmar i form av bark och spån och enligt Skogsstyrelsens rekommendationer skulle även ett ökat uttag av grot kunna bidra i energi- och klimatomställningen. För att användningen av restströmmarna ska bli optimal i ett energi- och klimatperspektiv behöver förädlingsgraden på restströmmarna öka. Det innebär att i stället för att använda dem till värmeproduktion behöver länet utveckla möjligheterna till att producera högvärdiga biogenaprodukter som till exempel biodrivmedel, biokol och kemikalier till industrin. Restströmmarna från framför allt skogen kan bli en viktig pusselbit i det kommande omställningsarbetet där andra viktiga delar är elektrifiering, effektivisering och utveckling av den geotermiska potentialen som finns i länet. För att bioråvaran ska komma till sin fulla potential föreslås även i förstudien att länet behöver arbeta strategiskt med industriell symbios i en regional satsning.

Rapporterna finns att läsa i sin helhet här:

Potentialberäkningar för bioråvaran i Dalarnas län (lansstyrelsen.se)

Behovsberäkningar för bioråvaran i Dalarnas län (lansstyrelsen.se)

Nya utvecklingsmöjligheter för bioråvaran i Dalarnas län (lansstyrelsen.se)

Förstudien finansierats av Tillväxtverket och Region Dalarna.