Positiva resultat för pilotprojekt med partikelrening på förskola

Förskolebarn leker på en matta inomhus. Foto.

Inomhusluften renas kontinuerligt med upp till 95 procent, enligt pilotprojektet Dala-dagis som pågår på förskolan Dal-Jerk i Rättvik. Bakom pilotprojektet finns Länsstyrelsen i Dalarnas län med projektet EFFECT4buildings som har drivits med finansiering från Interreg Östersjöprogrammet samt Rättviks kommun, Region Dalarna och leverantören av klimatanläggningen, Luvian AB.

En ny teknik för att minska mängden partiklar i luften har testats på förskolan Dal-Jerk. Anläggningen som Luvian AB installerat gör att all luft, både tillkommande och befintlig, kontinuerligt renas upp till 95 procent. Innan luften trycks ut i lokalen värms eller kyls den efter behov, vilket resulterar i jämnare temperatur, högre luftfuktighet och en renare luft.

Resultatet från partikelmätningar

Systemet är kopplat till den befintliga ventilationen, som finns i lokalen och olika filter kan användas beroende på vilket behov som finns. Projektet har pågått i 18 månader på Dal-Jerks förskola och det sitter mätare i två rum. En mätare sitter på avdelningen Skorpan, som har kvar det gamla ventilationssystemet. Där renas ungefär 50 procent av partiklarna. På avdelningen Marängen där Luvian installerat sitt system visar mätningarna att reningen är 80 till 90 procent.

Diagram som visar att partikelmängden i inomhusluften reduceras med klimatanläggningen från Luvian.
I diagrammen syns partikelmängd över tid. De fyra olika diagrammen visar partikeltyper i olika storleksgrad och hur de två avdelningarna samt sovavdelning påverkas. Luften renas med upp till 95 procent i avdelningen med installerad klimatanläggning för partikelrening.

Beskrivning av kurvor och mätpunkter

Röd kurva, avdelningen Marängen, med klimatanläggning för partikelrening. Grön kurva, sovavdelningen, del av avdelningen Marängen. Orange kurva, avdelningen Skorpan, utan klimatanläggning. I flera av diagrammen ligger värdena i röd och grön kurva, så lågt att de inte syns i bilden.

Positiva resultat även för inomhustemperatur och luftfuktighet

Klimatanläggningen för partikelrening medför även att inomhustemperaturen håller en normal nivå, medan referensavdelningen har påtagligt högre temperatur.

Diagrammet visar att inomhustemperaturen hålls på normal nivå med hjälp av klimatanläggningen.

Dessutom medför klimatanläggningen med partikelrening att det går att sänka luftomsättningen och få en ökad luftfuktighet vid torra årstider (vintern) utan att luftkvaliteten påverkas, eftersom inomhusluften renas kontinuerligt.

Diagrammet visar att luftfuktigheten hålls inom de optimala nivåerna 40-60 procent med hjälp av klimatanläggningen.
Optimal luftfuktighet för människan är inom spannet 40–60 procent, det gröna fältet.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Dalarnas län driver projekt kring förbättrad inomhusmiljö i skolor och förskolor via projektet EFFECT4buildings som i sin tur drivs med finansiering från Interreg Östersjöprogrammet. Rättviks Kommun installerar som en del av projektet en klimatanläggning för bättre inomhusluft i Dal-Jerks Förskola. Satsningen genomförs med hjälp av finansiering från Region Dalarna och installeras av Luvian AB.

På förskolan Dal-Jerk är två hubbar placerade i barnens omklädningsrum på var sida om dörren. Vardera hubben är ungefär lika stort som ett torkskåp. En hubb med tillhörande sensorer, tryckmätare, värmepump med kyla/värme och luftrening kostar 195 000 kronor exklusive moms (december 2021).

>För att följa utvecklingen av projektet läs mer på webbplatsen daladagis.se