Kartläggning betongindustrin

Hej betongföretagare i Dalarna !

Du har kommit rätt. Genom att svara på frågorna nedan så får  Energiintelligent Dalarna underlag för att bedöma hur långt ni kommit i ert energi- och klimatarbete. 

Du behöver svara på alla frågor innan du avslutar, då det inte går att spara och återvända till formuläret. Du kan dock komplettera svar i efterhand genom att mejla  energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se. Du kan även komplettera med dokumentation om ert miljöarbete.

Frågor med asterisk * är obligatoriska.

Klimat

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongindustrins företrädare 2018 tagit fram en färdplan för hur branschen avser att stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Betonginitiativets vision och målsättning är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden senast år 2030 och användas överallt i Sverige år 2045. På kort sikt har betongbranschen själv satt upp målsättningen att betongens klimatpåverkan ska halveras inom fem år; 2023. Livscykelanalyser av betong visar att mer än 90 procent av koldioxidutsläppen från betong kommer från cementklinker.

Cirkulär ekonomi

Energi

Transporter

Mål och uppföljning

Organisation och ledning

Drift och underhåll

Förutom att få kännedom om ert energi- och klimatarbete så vill vi gärna passa på att fånga vilka hinder ni upplever på vägen till fossilfrihet och om ni har förslag på vad som behöver förbättras.

Avslut