Vindkraften i Dalarna

Vindkraftsverk mot blå himmel

I Dalarna har vi goda förutsättningar för att bidra till en ökning av förnybar energi. Vi har mycket vattenkraft och skog och har goda förutsättningar för vindkraft i länet.

Förnybar elproduktion

Det är framför allt vindkraften som behöver öka för att vi nationellt ska kunna uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Nationellt uppskattas att ytterligare 70-90 TWh landbaserad vindkraft behöver byggas till 2045.

I Dalarna är kapacitetsbrist i det regionala elnätet ett identifierat hinder för utbyggnad av vindkraft. Detta kan dock komma att ändras då en till två ytterligare stamnätsstationer planeras.

Ytterligare ett hinder som identifierades i utredningen från 201118 var bristen på kommunala planer där lämpliga områden för vind pekas ut. Detta har förbättrats under åren men en ökad tydlighet och en tidig dialog
med lokala aktörer kan ytterligare underlätta tillståndsprocessen och hantera målkonflikter med natur- och kulturintressen, så som biologisk mångfald, turism och friluftsliv. På senare tid har även målkonflikter med försvarets intressen blivit allt tydligare.

Förutom vindkraft är utbyggnaden av biobaserad kraftvärme, solkraft samt bevarande av, och eventuellt utbyggnad av vattenkraft viktig. Vattenkraft och kraftvärme hjälper dessutom till att stabilisera elnätet.