Dalapiloter

Illustration dalahäst

Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet.

En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en framgångsrik föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi. En Dalapilot bör ha ett långsiktigt och strukturerat arbete, vara en föregångare i sin bransch och de åtgärder som vidtagits bör vara av viss höjd.

Syftet med att utnämna Dalapiloter är att uppmuntra och synliggöra de aktörer som är föregångare inom energi- och klimatområdet i länet. Syftet är även att att lyfta fram och sprida Dalapiloterna som goda exempel.

Som Dalapilot åtar man sig att fortsätta jobba proaktivt med energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi.

Följande har utsetts till Dalapiloter

Handelsbanken Dalarna

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna

December 2023

Handelsbanken i Dalarna är ett exempel på en bank som kommit långt i sitt energi- och klimatarbete. Banken har identifierat sina betydande positiva och negativa effekter på klimat och miljö, både direkt och indirekt miljöpåverkan. Analysen visar att nästan all påverkan är indirekt. Banken har dock mål, både för minskad klimatpåverkan i den egna verksamheten och i bankens verksamhet mot kunder.

Bankens ambitiösa och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet gör att Handelsbankens lokala bankkontor i Dalarna är förebilder bland länets banker. Arbetet hålls samman och drivs på från regional nivå.  

Handelsbanken har bl a mål om nettonollutsläpp så snart det är möjligt och senast 2040 för att ligga i linje med Paris-avtalets 1,5°C scenario. Detta inkluderar utlåning, leasing och investeringar samt den egna verksamheten.

Ett mål är att 20 % av finansieringsvolymen år 2025 ska utgöras av grön finansiering, social finansiering eller finansiering som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren. För fastighetsutlåning är målet att minska utsläppen av växthusgaser med 36 % per kvadratmeter till 2030, med 2021 som basår.

Handelsbanken följer upp både direkt klimatpåverkan och den som sker från de verksamheter som finansieras. All personal engageras och får utbildning i hållbarhetsfrågor. Bankkontoren strävar efter fossilfria resor och att ha koll på kontorets energianvändning.

Banken erbjuder flera olika gröna lån, t ex
– Finansiering för företag som avser grön omställning
– Gröna lån till privatpersoner för investeringar i god energi- och utsläppsprestanda
– Gröna företagslån baserat på god energi- och utsläppsprestanda
– Gröna billån för kunder som väljer el- eller biogasbil
– Gröna byggnadskrediter för företag och BRF som bygger klimatsmarta hus.
– Gröna bolån med lägre ränta för privatpersoner som bor i klimatsmarta hus
– Sol-lån med förmånligare ränta för investeringar i solenergi
– Gröna företagslån för företag som behöver finansiering till annan klimatomställning

Handelsbanken analyserar framtida klimatrisker vid lånegivning. Miljö- och klimatfaktorer utvärderas vid finansiering av större investeringar. Banken hjälper även kunder att ge ut gröna obligationer.

För sparande har banken fonder som aktivt väljer och väljer bort bolag utifrån klimatpåverkan. Banken erbjuder hållbarhetsrådgivning till företagskunder kring gröna spar- och finansieringslösningar samt kring affärsutveckling och analys.

Läs mer om Handelsbankens hållbarhetsarbete Hållbarhet | Handelsbanken

”Handelsbanken i Dalarna tar ett långgående eget klimatansvar samtidigt som man möjliggör andras klimatomställning genom många olika former av gröna lån”

Läs mer: Ranking av företag och organisation i Dalarna, bl a banker i Dalarna

Dalecarlia Hotel & SPA

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem
December 2023

Dalarna är ett turism län med många verksamma hotell och vandrarhem. Många hotell och vandrarhem har stor lokalyta som kräver energi för uppvärmning och drift. Verksamheterna kräver också en hel det transporter för både gods och gäster. Dalecarlia Hotel & SPA i Tällberg bedriver hotell, restaurang och SPA-verksamhet året om. De har en omsättning på ca 74 miljoner kronor och ca 25 000 gästnätter per år.

Dalecarlia Hotel & SPA har ett övergripande tänk i sitt hållbarhetsarbete och energi- och klimatfrågorna genomsyrar allt de gör. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete konstaterades att Dalecarlia Hotel & SPA är det främsta föredömet i branschen. Men arbetet med energieffektivisering och miljömässighållbarhet bedrivs aktivt även på andra hotell och vandrarhem i länet.

Hotellet är miljömärkt enligt Green Key-märkningen som utgör ett strukturerat verktyg för anläggningar som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan. Green Key-märkta anläggningar uppfyller ambitiösa kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden.

Märkningen ställer bland annat krav på att de arbetar systematiskt med att minska sin energi- och vattenanvändning samt sin klimatpåverkan. Dalecarlia Hotel & SPA mäter och följer upp sin energi-, el- och vattenanvändning. Det finns även krav på att de sorterar och återvinner sitt avfall. Krav på dokumenterade energi- och klimatmål för sin verksamhet ingår också i miljömärkningen.

Företaget har en delvis energikartläggning av sin verksamhet och har en åtgärdsplan som de systematiskt jobbar med för att minska sina klimatavtryck. De har ansvariga personer som sköter löpande drift, underhåll och optimering av teknisk utrustning samt värme och ventilation. Hotellet använder pellets för sin uppvärmning och köper grön el.

Dalecarlia Hotel & SPA har några av sina egna fordon fossilfria samt att de erbjuder laddplatser till sina gäster. De arbetar systematiskt med att samordna sina transporter av gods till och från sitt hotell. De efterfrågar fossilfria transporter till och från sin verksamhet. Dalecarlia Hotel & SPA samt flera hotell i Tällberg samarbetar för att samordna sina transporter av tex. avfall och tvätt. Hotellet uppmanar sina gäster att resa till Tällberg med tåg och buss. De erbjuder även grupper upphämtning vid tågstationen för att underlättar för gästerna att välja klimatsmarta transporter.

Hotell och vandrarhem är tjänsteföretag som har en i grunder cirkulär produkt – uthyrning av rum. Utöver det så arbetar även Dalecarlia Hotel & Spa med att minska sitt spill och öka sin återvinning. De mäter, väger och sorterar sitt avfall. De använder inga engångsartiklar i sin verksamhet.

”Gäster på Dalecarlia Hotel & SPA möts av ett systematiskt och strategiskt energi- och klimatarbete som genomsyrar hela verksamheten.”

Läs mer: Ranking av företag och organisation i Dalarna, bl a hotell och vandrarhem i Dalarna

Setra Trävaror AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta tillverkningsindustrier i Hedemora kommun

December 2023

Setra Trävaror AB har dokumenterade och beslutade energi- och klimatmål som årligen följs upp. Det övergripande miljömålet är att företaget ska vara klimatneutralt till 2030. Målet omfattar hela verksamheten, från skog till kund, med undantag för utlandstransporter.

Under de senaste åren har Setra Trävaror sänkt sina utsläpp genom till exempel inköp av förnybar el, högre inblandning av förnybara drivmedel i arbetsmaskiner och att timmerleverantörer och transportörer har minskat sina utsläpp. 

Setras utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten står i dag för cirka 4 procent av de totala utsläppen. Fossil energi i produktionsprocessen har fasats ut. Inköp av el står för 0,1 procent och indirekta utsläpp från andra delar av värdekedjan för 96 procent. Utsläppen från de delar av värdekedjan som ska bli klimatneutrala uppgår i dag till cirka 80 000 ton koldioxid per år.

Setra Trävaror AB arbetar på flera sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt område är att effektivisera transporterna, växla över till förnybara drivmedel och övergå till fler fossilfria arbetsfordon. Dieseldrivna truckar och arbetsmaskiner byts ut mot eldrivna. Transporter av timmer och färdiga varor till kund står för majoriteten av utsläppen. Företaget utvecklar dialogen och ställer krav på transportörernas val av drivmedel och hur de arbetar för att optimera fyllnadsgrad och ruttplanering. De deltar även i utvecklingen av förnybara drivmedel.

Genom att öka andelen tågtransporter, ställa krav vid transportupphandlingar och välja smarta logistiklösningar kan utsläppen minskas. Det pågår ett arbete med att knyta ihop fler av Setras enheter med järnvägsspår, för att inom några år kunna öka andelen tågtransporter både när det gäller timmer och färdiga produkter.

Företaget arbetar även med att effektivisera energianvändningen i den egna verksamheten. Företaget har gjort en energikartläggning och har en plan med åtgärder som man jobbar utifrån.
Det finns personer med kunskap för att utföra löpande drift och underhåll av teknisk utrustning där det även ingår att löpande optimera energianvändningen för processer, värme, ventilation mm?

Energi- och klimatarbetet bedrivs med stöd av ett miljöledningssystem. Produkterna är miljövarudeklarerade enligt EPD. Varje år upprättas ett klimatbokslut för hela koncernen.

För att minska annan resursanvändning söker företaget metoder att bättre utnyttja träråvara och tillvarata spill från processen för framtida pelletstillverkning.

Att främja byggande i trä är också en viktig insats för klimatet, eftersom trä både är förnybart, har lägre klimatavtryck än andra material och binder koldioxid i form av kol under hela sin livscykel.

”Setra Trävaror AB bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska bli klimatneutral till 2030.”

Läs mer: Ranking av företag och organisation i Dalarna, bl a tillverkningsindustrier i Hedemora kommun 

Ludvika församling

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta församlingar och pastorat i november 2022

Ludvika församling har som mål att miljö och kretslopp skall genomsyra all verksamhet. Miljö- och klimatfrågor lyfts många gånger i gudstjänster och andra kyrkliga sammankomster, t ex genom att ta upp det i särskilda miljögudstjänster, i barn- och ungdomsverksamheten och genom pilgrimsvandringar. Även i skriftlig kommunikation skriver de ofta om dessa frågor och man stöttar olika klimatprojekt med insamlade medel och gåvor. För vuxna bedrivs studiecirkeln ”Håll fred på jorden”, mm.

Församlingen arbetar i linje med Svenska kyrkans färdplan med mål om klimatneutralitet 2030. Man har en handlingsplan för hållbarhetsarbetet som regelbundet följs upp och där resultat kommuniceras till personal och förtroendevalda så att de har möjlighet att vara delaktiga i planering och genomförande, i enlighet med ett system för miljöledning.

I den rankning som gjorts av hur långt alla pastorat och församlingar i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete konstaterades Ludvika församling är det främsta föredömet totalt sett. Men det finns massor av andra bra exempel inom olika områden från övriga församlingar och pastorat i Dalarna.

Församlingen har fasat ut fossil energi för uppvärmning och investerat i egen solenergi på församlingshemmet. Även krematoriet drivs numer fossilfritt, med RME och med värmeåtervinning. Man vill utöka med solpaneler även på begravningskapellet och krematoriet, men har inte fått tillstånd av byggnadsarkitektoniska skäl.

Svenska kyrkan är en stor fastighetsägare och det är därför viktigt med effektiv energianvändning. Ludvika församling har energimål, har gjort energikartläggningar och följer upp energianvändningen regelbundet. De bedriver ett mycket aktivt arbete med att spara energi och har gjort energikartläggningar med ansvariga personer som är utsedda att utföra löpande drift och underhåll av uppvärmning- och ventilationssystem. Vissa åtgärder som handlar om förändrade system kan dock vara svåra att genomföra då de berör kulturhistoriska byggnader som inte får förvanskas.

Ludvika församling har el-bilar och jobbar aktivt med att ställa om till fossilfria transporter samt arbetsfordon och maskiner. De har inköpspolicy och ställer alltid miljökrav vid upphandlingar. De jobbar även aktivt för att måltider och annan förtäring ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt.

Förutom energi och klimat så planerar församlingen för att vara självförsörjande med egen odling och de har gräsytor som sköts som ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden. För besökare på kyrkogårdarna finns återvinningssystem.

”För Ludvika församling är miljö- och klimatfrågor väl integrerat i all verksamhet för att både minska den egna klimatpåverkan och nå ut med viktiga budskap i hela församlingen.”

Rankning av pastorat och församlingar i Dalarna

Hedlunds Timber AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta sågverk i november 2022

Hedlunds Timber bedriver ett miljöarbete som präglas av helhetssyn och ansvar för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat. Sågverksindustrin är en av de industrier som i särklass använder mest energi. Ett systematiskt energiarbete är därför mycket viktigt på ett sågverk. Företaget har fasat ut all fossil energianvändning för produktionen och köper helt och hållet grön el. De har gjort energikartläggning av hela verksamheten och jobbar systematiskt för att genomföra åtgärder, med personal som har ett utpekat ansvar.

I den ranking som gjorts av hur långt sågverken i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete konstaterades att Hedlunds Timber AB är det främsta föredömet i branschen, men arbetet med energieffektivisering och hållbarhet bedrivs aktivt även på andra sågverk.

Hedlunds Timber AB har 100 procent av sin skogsråvara certifierad enligt FSC och PEFC. De produkter som säljs är certifierade enligt FSC mix credit, FSC cw och PEFC. Företaget tar inte emot virke från icke hållbart skogsbruk och spårbarhetscertifiering är centralt för att leva upp till företagets miljöpolicy.

Hedlunds Timber har 450 miljoner kronor i omsättning och sågar 130 000 kubikmeter sågar vara varje år. Den största energianvändningen går till virkestorkarna som drivs av el och biobränsle. De är självförsörjande på bränsle till pannorna. Restprodukter i form av råflis säljs till pappersbruken.

Det är ett ständigt pågående arbete att hålla torkar täta och i bra skick med optimala torkprogram. Hedlunds Timber samarbetar här med sin torkleverantör. Beröringsfria fuktmätare används i produktionslinjen där digitalt dokumenterade mätningar registreras direkt efter tork för att få bra koll och förhindra övertorkning. Företaget har precis upphandlat nya effektivare torkar som ersätter de äldsta.

Torkars energianvändning kan effektiviseras på många sätt, det gäller allt från att inte öppna portar i onödan, att ha rätt torktemperatur och se till så lufthastighet och luftströmmar tar vägen genom virket och inte genar. Pannan har modernt styrsystem med värmeåtervinning på kanaltork och några kammare, samt på de nyinköpta torkarna.

Förutom att effektivisera energianvändningen i torkarna så håller Hedlunds Timber på med byte till LED-belysning där det mesta är utbytt och med installation av närvarostyrning. Vid motorbyten ersätts hydrauldrift med frekvensdrift och remdrivna fläktar byts ut. De har inga långa lufttransportörer av spån. De försöker bygga bort mycket tryckluft och har energieffektiva Kaeserkompressorer mäter och stänger av luftflöden efter behov. Företaget har mätt upp sina el-effekttoppar och känner till när de uppstår, men menar att det är svårt att minska dessa.

När det gäller transporter så har Hedlunds Timber en utmaning. De har delvis infört fossilfria arbetsfordon och jobbar för att införa fler. Företaget ställer delvis krav på fossilfria transportfordon från andra för leverans av rundvirke och distribution av sågad vara, men att uppnå hållbara logistikkedjor är svårt när det inte finns tillgång till järnväg. Hedlunds Timber efterlyser en bättre terminal i Borlänge. Ett sätt att minska klimatpåverkan från transporter är att man handlar timmer från närområdet för så korta transporter som möjligt.

”Hedlunds Timber AB bedriver ett hållbarhetsarbete med ansvar för både hållbart skogsbruk och effektiv användning av energi.”

Rankningen av Dalarnas sågverk

Dala Cement

Dala Cement I Björbo AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta betongindustrier i november 2022

Dala Cement i Björbo AB arbetar systematiskt och ambitiöst för att minska klimatpåverkan från tillverkningen av betongprodukter. Investeringar i en ny produktionsanläggning har inneburit att fossil energi ersatts av pellets i en strävan att fasa ut det fossila. Endast vid extrem kyla kan den fossila ångpannan behöva användas. En eldriven conveyor distribuerar betongen till de olika gjutställena och arbetet med att nå fossilfrihet för övriga arbetsfordon pågår, där HVO övervägs som drivmedel. Elen som företaget köper in är grön el från vattenkraft.

I den ranking som gjorts av hur långt alla betongindustrier i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete konstaterades att Dala Cement i Björbo är det främsta föredömet i branschen. Med tanke på den stora klimatpåverkan som betongprodukter generellt sett har, så är en förebild som Dala Cement i Björbo särskilt värdefull och kan visa vägen för andra.

När det gäller själva betongens klimatpåverkan så lägger Dala Cement i Björbo stora resurser på att klimat-anpassa och optimera betongrecepten för att minska andelen cementråvara. I det interna projektet CO2-jakten följer man varje vecka upp CO2 /ton betong. Den har minskat med nära 30 % jämfört med samma period föregående år.

Restbetong från gjutningar används i sidoprodukter i möjligaste mån, men även hårdnad betong kan krossas och återföras som ballast. För fredagsgjutningar använder de extra mycket slagg då det är längre tid till avformning.

Företaget försöker, när de har möjlighet, att påverka beställare av betongprodukter att välja betong med lägre klimatpåverkan. De ställer frågan en extra gång när de ser att det borde gå att ha en klimatförbättrad betong istället.

Företaget har minskat CO2-utsläppen med 40 % under 2020 samt ytterligare med 30 % under 2021. Målet för 2022 är att komma ner till 110 kg/ton betong.

Grafens staplar visar hur Dala Cement i Björbo AB, minskat CO2 /ton betong för varje vecka.

För att nå ännu lägre klimatpåverkan i sina produkter efterfrågar företaget leverantörer av armering och cement med låg klimatpåverkan, som de skulle kunna köpa in. Återvinningssystemet gör att även vatten i produktionen cirkuleras och man arbetar systematiskt för att fasa ut även naturgrus som ersatts med bergkross.

En framgångsfaktor i företagets hållbarhetsarbete är att man arbetar systematiskt. De har ett ledningssystem och har tagit fram EPD (miljödeklarationer) för sina produkter. En energikartläggning av hela verksamheten har gjorts som resulterat i en åtgärdsplan som man jobbar utifrån med personal som har ansvar för att optimera energianvändningen. Energi- och klimatmålen följs regelbundet upp.

Ett problem som branschen lyfter fram är att beställare, konstruktörer och entreprenörer inte efterfrågar betong med lägre klimatpåverkan. Det behöver inte betyda en merkostnad, så det handlar mer om okunskap. Branschen menar att det finns en stor potential för större användning av klimatförbättrad betong. Teknik och material finns för att radikalt sänka koldioxidutsläppen från betong. Därmed blir den mer konkurrenskraftig jämfört med andra byggmaterial. Betong har ju många goda egenskaper som ger mervärden vid byggnationer. I produktionsfasen ger betong upphov till stora koldioxidutsläpp, men det ska också nämnas att 15-20 procent av koldioxiden åter tas upp av betongen under livscykeln genom s k karbonatisering.

Det går dock för långsamt för att nå branschens mål, där man är beroende av marknadens agerande. Betongtillverkarna bör komma in tidigt i projekteringsfasen för att lättare kunna påverka val av betongkvalité. Konstruktörer behöver mer kunskap om betong och fördelarna med ”grön betong”. I nuläget efterfrågas allt för mycket betong med hög hållfasthet till ändamål där det inte behövs. Byggarbetsplatsen kan också behöva anpassas till klimatförbättrad betong, t ex vid kall väderlek.

”Dala Cement i Björbo AB har genom ett systematiskt och ambitiöst klimatarbete minskat koldioxidutsläppen med 70 % per ton betong under de senaste två åren. Dala Cement i Björbos projekt CO2-jakten har därför tilldelats trofén Dalapilot.”

Dala Cement i Björbo – läs mer om hållbarhetsarbetet 

Läs mer: Ranking av företag och organisation i Dalarna, bl a betongindustrier i Dalarna

Ernst Express

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energismarta transportföretag i december 2018

Motivering:

Det gröna åkeriet som ligger i framkant i arbetet mot klimatsmarta lastbilstransporter på väg.

Sedan 1955 har Ernsts Express kört lastbilstransporter. Företaget har en grön hållbarhetsprofil och söker hela tiden nya sätt att reducera sin miljöpåverkan genom att förbättra effektiviteten och öka kapaciteten på sina transporter. Deras lastbilar drivs av förnybar energi i form av bio- och HVO-diesel.

Viljan att minska bränsleförbrukningen har lett till flera åtgärder allt från att fokusera på eco-driving till att använda lättare lastbilsflak och på det sättet öka nyttolasten. Ernsts express har två ellastbilar som används i projektet ”elväg E16” där ny teknik testas som kan vara en möjlig väg för att skapa mer hållbara transporter i framtiden.

Det långsiktiga arbetet för att minska sin miljöpåverkan gör att Ernsts Express idag är i absoluta framkant och hjälper till att driva hela sektorn mot fossilfrihet.

”Ernst Express – Gröna klimatsmarta transporter på väg!”

Lastbil tillhörande Ernst Express

Spendrups

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energismarta livsmedelsföretag i december 2016

Motivering:

Spendrups har under många år satsat på resurseffektivisering för att minimera miljöbelastningen. All el som används kommer från förnyelsebara källor. Från avloppsanläggningen utvinns sedan 2007 biogas, som används för uppvärmningen av lokaler. 2015 togs nästa steg i utfasningen av oljeanvändning, genom att utvinna egen bioenergi från drav, som är en organisk restprodukt från öltillverkning. Anläggningen är unik i Sverige och en av de första i världen. Inom några år räknar Spendrups med att ha uppnått helt en klimatneutral produktion. För att minimera miljöbelastningen från transport av varorna ställs tuffa miljökrav på transportföretagen. Hälften av transporterna går på förnybart bränsle.

”Spendrups möter högra krav, producerar klimatsmart öl, bland annat genom eldning av drav.”

Representant från Spendrups tar emot Dalapilot-häst med landshövdingen i bakgrunden

Sahlins struts

Utnämnd som Dalapilot i kategorin turismanläggningar i december 2016

Motivering:

På Sahlins struts har energi och miljö varit i fokus under många år. På gården används en kombination och ny teknik och gammal kunskap. Bytet från oljeeldning till vedeldning och ackumulatortank i slutet av 70-talet, kompleterades efter några år med solföljande solfångare.Spannmålstorkningen är förnybar med hjäp av en effektiv flispanna, och tack vare att man skördar spannmålen när det är som torrast krävs mindre energi för torkning.

En medveten strategi har varit att ta vara på det absolut mesta utav det som produceras. Spannmålsrester används till uppvärmning, äggskal blir lampor, obefruktade ägg blir glass och praliner och fettet blir oljor, tvålar och salvor.

”Sahlins struts stoppar inte huvudet i sanden – med miljötänk i fokus produceras klimatsmart kött, naturliga tvålar och en turistattraktion”

Struts

Gunnar Asplund, Innovatör och grundare av Elways

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energismarta industriföretag i december 2014

Motivering:

Gunnar Asplund är en högspänningsingenjör/innovatör från Dalarna som har medverkat till närmare 200 patent, de flesta inom ABBs HVDC-utveckling men även ca 20 patent gällande elöverföringstekniker för att möjliggöra konceptet ”el från väg”.

Med stark övertygelse och gott engagemang har han vid flera tillfällen lyckats få finansiering för utveckling och demonstrationsanläggningar för sin teknik Elways. Bland annat vid Arlanda och nu senast för en längre bana för godstrafik mellan Arlanda och det närliggande logistikcentrumet i Rosersberg.

Elways lösning har små elektriska förluster, hög säkerhet och enligt NCCs tester kommer det att bli en låg kostnad per installerad kilometer i förhållande till andra typer av elvägar vid en ökad produktion. Elways elvägar fungerar dessutom lika bra för små som för tunga fordon. Detta gör Elways unikt i förhållande till de andra el-vägsprojekten.

Gunnars vision är att alla större vägar, ca 2000 mil, kommer leverera el från vägen. När fordonen lämnar elvägarna går man över till batteridrift.

”Det är med stor spänning vi följer Gunnars Asplunds väg som en av lösningarna för en fossilfri fordonsflotta.”

Schneider Electric, WIBE

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energismarta industriföretag i december 2014

Motivering:

Wibe har visat att det med relativt enkla medel och långsiktigt ekonomiska lösningar går att erhålla rejäla besparingar av energianvändningen och därmed öka sin konkurrenskraft gentemot konkurrenter på andra orter och i andra länder.

Under 2012-2013 genomfördes Dalarnas största energieffektiviseringsprojektet på Schneider Electric, Wibe i Mora. Efter en utförlig energiutredning fick Wibe ett genomarbetat beslutsunderlag att gå vidare med till Schneider Electrics företagsledning. Jämfört med referensåret 2011 har Wibe minskat sin energianvändning med ca 50 % i de lokaler som omfattats av projektet.

”Under mina 20 år i branschen så har jag faktiskt inte varit med om ett liknande projekt inom industrin. Visst görs det energiprojekt inom industrin idag, men inte av denna omfattning och inte med enbart minskad energiförbrukning som fokus. Tilläggas bör att de ventilationsaggregat som Wibe hade tidigare, inte behövde bytas för att de var för gamla eller inte funkade, dom hade troligen fungerat i minst 10 år till. Detta gör detta projekt riktigt unikt.”

Kommentar från Fredrik Kahn, Sneider Electric

Wibe har sin anläggning som en referensanläggning och har både interna som externa gäster för att visa vad man åstadkommit genom energieffektivisering.

Schneider Electric, Wibe, i Mora har dessutom ett systematiskt arbetssätt för att minska energianvändningen, vilket innebär att det finns en agenda och fastställda rutiner för uppföljning, hanterande av avvikelser, arbetsgång avseende förbättringar etc. Exempelvis genom månadsvisa energimöten och daglig asvtämning av ventilationens status och inställningar.

”WIBE har visat att det går – halverade sin energianvändning genom smarta val av värmeåtervinning och ventilation.”

Leksands Knäckebröd AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin livsmedelsföretag i december 2014

Motivering:

Familjeföretaget Leksands Knäckebröd är ett bra exempel på vad engagemang och långsiktig planering kan göra både för ekonomi och miljö, och utnämns därför till Dalapilot för grön utveckling inom livsmedelsbranschen.

Redan 1952 sattes den första värmeväxlaren in för att kunna värma upp lokalerna med överskottsvärmen från bakugnarna. Sedan dess har varje ny ugn fått sin egen värmeväxlare som effektivt värmer lokalerna och tappvarmvattnet.

Företaget har även sedan tidigt 80-tal beräknat livscykelkostnaden vid inköp av energiförbrukande maskiner, motorer och fastigheter. ”Vi har sett att maskiner av dyrare kvalité, som drar mindre energi, är mer lönsamt långsiktigt”, säger företagets VD Peter Joon. Sedan hösten 2013 är dessutom all energi som används till bakning, varmvatten och uppvärmning av lokalerna förnybar, från vattenkraft, vind och biobränsle.

Företaget har spridit sitt energi- och miljötänk, genom tydligt marknadsföring av företagets miljövärden, genom en tävling där priset var en vindkraftssandel och genom att ställa miljökrav på sina underleverantörer. Företaget strävar även efter att råvarorna till produktionen ska transporteras så korta sträckor som möjligt och upphandlar allt mer råg från lokala producenter.

Leksands Knäckebröd kan genom sina kontinuerliga förbättringar baka upp emot 8 000 ton knäckebröd per år energieffektivt, ekonomiskt och med enbart förnyelsebar energi.

För Leksandsbröd är energi en knäckfråga!”

Bävergläntans Fastighets AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin i kategorin industriområden i december 2012.

Motivering:

Bävergläntans fastighets AB i Smedjebacken med Ingemar Löf i spetsen har byggt en av Dalarnas första kombinerade el- och närvärmeanläggningar. Närvärmeanläggningen eldas med flis och till det finns en solanläggning på omkring 600 m² som genererar både elektricitet och värme. Närvärmeanläggningen värmer förutom Bävergläntans egna lokaler stora delar av Gunnars industriområde. Genererad el används i den egna fastigheten och ett eventuellt överskott säljs och anläggningen beräknas ge omkring 67 000 kWh/år av förnyelsebar energi och kommer förhoppningsvis inte att generera några växthusgaser under sommarmånaderna. Det gör även industriområdet unikt i fråga om lokal samverkan inom förnyelsebar energi.

”Med en entusiasts drivkraft inom teknik, miljö och solenergi värmer Bävergläntan och Ingemar sin omgivning med glädje och solsken.”

Vattenkraftbolaget teknik

Utnämnd som Dalapilot i kategorin miljöteknikföretag i december 2012

Motivering:

Peter Hed Driver Vattenkraftbolaget teknik och har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat teknik för säkra driften i småskalig vattenkraft. Tekniken finns installerad i både Säters och Rättviks kommuner. Peters vision är att skapa bra miljöteknik, effektivisera och säkra energiförsörjning i framtiden. Vattenkraftbolaget teknik har tagit fram en solcellsdriven automatiserad lucköppnare som i all enkelhet kan styra reglering och övervakning av vattenstånd och luckornas öppningsgrad. Det en betydande tidsvinst för reglering och övervakning samt betydande miljövinst i kraftigt reducerade bilresor. I samarbete med fiskevårdsföreningen har även galler och turbiner utvecklats så att ål och fisk ska kunna passera utan att skadas.

”Lucköppning brukar höra till julkalendern i dessa tider men med solceller och automatik hör det nu till Vattenkraftbolaget teknik”.    

STF Grövelsjöns Fjällstation

Utnämnd som Dalapilot i kategorin i kategorin turismanläggningar i december 2012

Motivering:

Barbara Fridlund- Ekberg och Charlie Ekberg driver sedan 1986 STF Grövelsjöns fjällstation som idag är en av världens mest miljöcertifierade anläggningar. De ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller miljötänkande, ekologisk mat och lokal anpassning av turismnäringen. De har lyckats hålla igång ett engagerat miljöarbete och strävar hela tiden efter att bli ännu bättre när det gäller att minska sin miljöpåverkan samt att tydliggöra det för gästen.

”Över tid med gnista och tydlighet involveras gästerna i en av världens mest miljöcertifierade turistanläggningar. Miljö- och resurstänkande vid en liten isolerad plats i Dalarna får genom Grövelsjöns Fjällstation geografisk spridning långt utanför länsgränsen.”  

Långdahls Åkeri

Utnämnd som Dalapilot i kategorin Energiintelligenta transporter i februari 2012.

Motivering:

Långdahls åkeri har jobbat länge för att energieffektivisera sin verksamhet genom att minskad drivmedelsförbrukning och slitaget. Mellan åren 2006 – 2009 sänkte de sina utsläpp med i genomsnitt 5% per år med hjälp av ett dataloggningssystem som varje de utrustade varje fordon med. Men när resultaten stagnerade och förbättringarna uteblev tog de nya tag och utbildade en av chaufförerna till förarhandledare i eco-drivning och coachning. Handledare håller i utbildningar och åker kontinuerligt med chaufförerna för att på plats i hytten ge direkt feedback vilket är en investering som på sikt hoppas ge en ännu större besparing.

”Det är klarsynt och innovativt att uppgradera ett dataprogram till en levande körcoach för att spara drivmedel och slitagedelar”

Kopparstaden, Falun

Utnämnd som Dalapilot i kategorin Offentliga fastighetsbolag i februari 2012

Motivering:

Kopparstaden arbetar systematiskt med energi- och miljöfrågor och ett av deras mål är att det ska vara mest klimatsmart att bo i flerfamiljshus. Kopparstaden har skapat goda rutiner och miljöledningssystem hjälper dem att utveckla ett långsiktigt och hållbart boende, byggande och förvaltande. Medarbetare, entreprenörer och kunder medverkar till ständiga förbättringar. Desto mer vi jobbar med att energieffektivisera ju svårare blir det att toppa så nu gäller det att fortsätta göra rätt saker och ta rätt beslut. Ibland måste vi experimentera för att hitta nya lösningar som ingen har tänkt på tidigare allt för att få ner energianvändningen.

”Klimatsmarta Kopparstadens har kapat många kWh i takt av de snabbare tongångarna” 

Tunet skola, Borlänge

Utnämnd som dalapilot i kategorin förskolor/skolor i februari 2012

Motivering:

På Tunets skola är arbetet med energi- och klimatfrågor ett prioriterat område. De är med i Grön Flagg som är en internationell miljöutmärkelse som är speciellt utvecklad för att passa miljöarbete i skolor och förskolor. De deltar också i projektet Energiutmaningen där de aktivt på hela skolan arbetar med energi, entreprenörskap och hållbar utveckling. De har ett aktivt och väl fungerande miljöråd som består av elever från varje klass samt en pedagog och de har redan fått gehör för sitt arbete vilket påverkat såväl Borlänge energi som Tunabyggen.

”Stora beslut fattas av små i Tunets miljöråd”

3M i Gagnef

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energismarta företag i februari 2012

Motivering:

3M har ett imponerande arbetssätt vilket kvalificerar dem som Dalapilot för grön utveckling. Detta trots ett svidande svetsblänk gällande uppvärmningen av de egna lokalerna. Sedan 2004 har de arbetat i 5-årsperioder efter 3Ms internationella miljöprogram 3P som står för Pollution, Prevention and Pays. 3M i Gagnef var en av åtta fabriker i 3M koncernenen (bestående av ca 300 fabriker i 41 länder) som lyckades nå alla miljömålen mellan 2005-2010. Ett av målen att minska sin energianvändning med 35%. Genom deras innovativa arbetsklimat så engageras alla anställda att ta till vara på alla goda idéer lokalt och sprida dem globalt inom koncernen. I Gagnef har man lyckats med att få tre stycken internationella utmärkelser inom koncernen för sitt arbete med miljö och energifrågor.som lokal Dalapilot för grön utveckling hoppas vi givetvis att det slår lite högre.

”Se till att alla svetsar säkert och svetsa samman energi- och klimatarbetet med utmärkelser”

Hedbergs tak

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energismarta industrilokaler i februari 2012

Motivering:

Med rätt sätt att bygga en industrilokal har Hedbergs tak visat vägen och är ett gott exempel för betydligt fler än sina kunder. De ville från början bygga en industrilokal med den senaste tekniken som var energisnål, snygg och funktionell. För att visa att det var möjligt tog de steget och byggde Sveriges energisnålaste industrilokal. Det är inga konstigheter i sig mer än att de har gjort det. Nästa steg är att smycka taket med solceller för att få ner behovet av köpt energi men dit har de inte nått riktigt än. Om alla industrilokaler byggs med den här tekniken skulle det göra mycket för att minska energianvändningen och klimatpåverkan.

”Hedbergs visar att bygga på rätt sätt är lätt, tak ska ni ha!”

Östbergs fläkt AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin i kategorin miljöteknikföretag i februari 2012

Motivering:

AB C.A. Östberg Fläkt från Avesta en av världens ledande fläkttillverkare. De har sedan starten 1981 fokuserat på kanalfläktar vilka de fortlöpande har vidareutvecklat. Marknaden ställer ständigt nya krav vilket ständigt motiverar dem att utveckla tekniken. Just nu är motordriften i fläktarna under luppen så att de ska gå att styra bättre och därmed använda mindre energi. De arbetar även med att energieffektivisera sina egna lokaler och processer inom företaget. Men som själva säger så har de det ganska förspänt eftersom de kan använda sina egna produkter och därmed återvinna mycket energi.

”Med fart, fläkt och återvinning blir klimatet bättre både inom- och utomhus”

Falu Energi & Vatten AB

Utnämnd som Dalapilot i kategorin energibolag i maj 2011.

Motivering:

Falu Energi & Vatten AB är det första energibolaget i världen att leverera Bra Miljöval märkt fjärrvärme, fjärrkyla och el. De har passerat Naturskyddsföreningens hårt ställda krav för att få använda Bra Miljöval märkningen. I dagsläget investerar de i ett biokombinat för att framställa pellets under den tid som värmeverket ändå går men med ett betydande överskott som då kan användas till att göra och torka pellets. De ligger absolut i framkant inte bara i länet utan i Sverige och Europa med sina låga koldioxidutsläpp för framställningen av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Energi & Vatten AB har som mål att vara drivande i klimatfrågor och sätta Falun på Sverige- och Europakartan.

”Levererar Fjärrsynt och miljömärkt från Falun.”

Sören Björnbom

Utnämnd som Dalapilot i kategorin privatpersoner i maj 2011.

Motivering:

Sören Björnbom från Borlänge är nu Sveriges ledande koldioxidbantaren. Sören har systematiskt och outtröttligt jobbat med att dokumentera och minska sina koldioxidutsläpp i allt han gör, från bostaden och transporter till mat. Sören producerar för egen del inte mer än 1781 kg koldioxid per år, lägger vi till det de offentliga påslaget som vi alla drabbas av blir det 3281 kg Co2 per år och person. När detta ställs mot genomsnittssvenskens utsläpp på 7-10 ton per person och år så är det inte svårt att förstå varför.

”Sören som driven koldioxidbantare är en livs levande Dalapilot”.

Fridhems förskola i Smedjebacken kommun

Utnämnd som dalapilot i kategorin förskolor/skolor i maj 2011

Motivering:

Fridhems förskola är unik och med det en given Dalapilot. De är den första förskolan i världen som är certifierad enligt ISO-14001 samt registrerad enligt EMAS. Dessa båda system är hjälpmedel för att strukturera miljöarbetet och uppnå ständiga miljöförbättringar. I fjorton år har de aktivt jobbat med miljöplaner för att minska miljöpåverkan och höja kunskapsnivån hos såväl barn som personal.

”Fridhem en föregångare i förskolan som förklarar för både stora och små.”

Stocksbro energi AB

Utnämnd som dalapiloter i kategorin miljöteknikföretag i maj 2011

Motivering:

Stocksbroverken är ett verkstadsföretag som svetsat ihop det mesta sedan 1993. De har tillverkat pannor och ackumulatortankar sedan 1993 vilket gjorts i sådan omfattning att det resulterade i dotterbolaget Stocksbro Energi AB. Ackumulatortanken är med fördel hjärtat i alla värmesystem och med omfattande produktutveckling och ny teknik för skiktningen i ackumulatortanken är den nya Dalatanken med skiktrör från Stocksbro Energi AB nu betydligt mera energieffektiv.

Många tankar svetsas samman i Stocksbro.”

Bostadsrättföreningen Promenaden.

Utnämnd som Dalapilot för grön utveckling i kategorin bostadsrättsföreningar i maj 2011

Motivering:

Brf Promenaden har med en tydlig målbild arbetat strategiskt tillsammans i föreningen för att bli mer energieffektiva och gör i med det en grön omställning. Utifrån en handlingsplanen har de vidtagit många åtgärder för att minska energiåtgången och kan idag visa upp en modern, effektiv och energismart energicentral. De har bland mycket annat minskat sin fjärrvärmeanvändning med 50% och de talas om dem långt utanför länets gränser.

”Efter en energikrävande promenad gjorde de halt och ställde om!”

Klaus Lorentz och Svesol värmesystem AB

Utnämnd som Dalapilot för grön utveckling i kategorin miljöteknikföretag i maj 2011.

Motivering:

Svesol värmesystem AB är ett av de största företagen inom solvärmebranschen i Sverige. I företaget finns ett stort tekniskt kunnande och det tillsammans med produktutveckling och utbildning utgör en viktig del i företagets verksamhet. Deras etisk-filosofiska grundidé bygger på att samlad kunskap och erfarenhet ska komma till så stor nytta som möjligt för både människor och miljö. Forskning och ett genuint miljöintresse står bakom Svesol värmesystem AB och grundaren Klaus Lorenz har alltid drömt om att göra något för miljön.

”Näst efter solen, strålande för klimatet!”

Nominera en Dalapilot