Så ställer vi om med våra 7 strategier

I Energiintelligent Dalarna strävar vi efter att vara ambitiösa och innovativa för att klara omställningen. Vi har enats om sju gemensamma strategier för arbetet:

Vi visar vägen

 • Vi prioriterar energi- och klimatfrågor i våra uppdrag och inom våra organisationer.
 • Vi går före och vågar testa nya metoder.
 • Vi initierar nya åtgärder inom de områden vi arbetar inom.

Vi engagerar andra

 • Vi kommunicerar aktivt energi- och klimatfrågor för ökad kunskap och engagemang.
 • Vi förser andra med konkreta verktyg att bidra till omställningen.
 • Vi medverkar aktivt i arbetet med strategins färdplaner.

Vi samverkar

 • Vi bidrar till att främja och leda omställningen i länet genom att aktivt delta i Energiintelligent Dalarna.
 • Vi bidrar aktivt till att energi- och klimatåtgärder i Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018–2022 samt i Handlingsplanen för klimat och miljöperspektivet i Dalarnas tillväxtarbete genomförs.

Vi arbetar för socialt hållbara lösningar

 • Vi söker lösningar som är socialt hållbara och visar hur en offensiv klimatomställning skapar förutsättningar för goda levnadsvillkor.

Vi förenar omställningen med hållbar ekonomisk tillväxt

 • Vi ser och nyttjar till fullo kraften i näringslivets engagemang inom alla strategiska områden och finner vägar att kanalisera det privata kapitalet till nödvändiga investeringar i klimatomställningen.
 • Vi ser möjligheter för företag på nya miljödrivna marknader och söker områden för smart specialisering som bidrar till klimatomställningen.

Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål

 • Vi prioriterar åtgärder som har synergier med andra hållbarhetsaspekter, övriga miljömål, människors hälsa och regional tillväxt.
 • Vi arbetar med att lyfta fram både synergier och målkonflikter för att möjliggöra väl avvägda beslut och långsiktigt hållbara lösningar.

Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar

 • Vi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i andra länder, genom förändring av vår konsumtion och genom utveckling, produktion och export av klimatsmarta varor och tjänster.
 • Vi prioriterar resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till hela livscykelns energi- och materialåtgång