Dalarnas innovationsstrategi ska genomföras samordnat med energi- och klimatstrategin

Energi- och klimatrådet beslutade den 17 maj att genomförandet av Dalarnas innovationsstrategi ska ske samordnat med genomförandet av Dalarnas energi- och klimatstrategi. Samordningen motiveras av att innovationsstrategin ska fokusera på att bidra till att målen i energi- och klimatstrategin uppnås samt att de personella resurser som arbetar med frågorna många gånger är desamma. Ett samordnat genomförande av strategierna bedöms öka effektiviteten och resursutnyttjandet.

Bakgrund

Region Dalarna har beslutat om en ny innovationsstrategi. Strategin fokuserar på hållbar smart specialisering som ska bidra till att uppnå den gröna omställningen och de mål som finns i energi- och klimatstrategin. En arbetsgrupp har jobbat med strategins framtagning som har fem prioriterade innovationsområden. 

De fem områdena är:

  • Hållbara och kreativa upplevelser
  • Hållbart hälsofrämjande byggande och boende
  • Innovativ och hållbar bioekonomi
  • Grön cirkulär industri och tillverkning
  • Smarta energisystem

För varje område tas en färdplan fram för ökad innovationskraft och med sikte på de mål som finns i energi- och klimatstrategin.

Vad innebär det konkret?

Konkret innebär det följande samordning i det fortsatta arbetet:

  • Energi- och klimatrådet får ett strategiskt ledningsansvar även för genomförandet av innovationsstrategin.
  • Den operativa samordningsgruppen inom EID slås ihop med arbetsgruppen för innovationsstrategin, som också får ett nytt namn
  • Kopplingen mellan strategierna beskrivs i de färdplaner som tas fram.
  • Personer med kompetenser inom energi- och klimat respektive innovation deltar tillsammans i processen att utveckla lösningsidéer och innovationsprojekt, men även i att nå ut till företag med annat stöd i energi- och klimatomställningen.

Bilden visar olika processer som bidrar i genomförandet av energi- och klimatstrategin, med de 5 innovationsområdena markerade.