Ny färdplan för klimatsmart konsumtion antagen

Klimatsmart konsumtion förutsätter att privatpersoner och inköpare förändrar sina beteenden och val. Det kräver resurseffektiva och cirkulära sätt att konsumera miljövänliga klimatsmarta produkter och tjänster. Den totala konsumtionen av varor behöver samtidigt minska.

I Sverige konsumerar vi som vi hade mer än 4 jordklot, vilket innebär att vi tär på kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv. De konsumtionsbaserade klimatutsläppen för hushåll och det offentliga uppgår i Dalarna till 7,2 ton per person. (Källa: Konsumtionskompassen och Naturvårdsverket.) Störst är klimatpåverkan från transporter, bostäder och livsmedel.

För att nå målen behövs omställning i alla led från utvinning av naturresurser, design, produktion, transporter och handel ner till konsumenten. Dalarna är beroende av att omställningen sker nationellt och globalt, men vi kan samtidigt göra mycket för att påverka och påskynda utvecklingen i vårt eget län. Det handlar bland annat om att avfallsförebygga, återvinna, att människor får kunskapshöjande verktyg och att överkomma tankestrukturer som hindrar omställning.

Läs mer om färdplanen

Kontakt på Länsstyrelsen: annika.varghans@lansstyrelsen.se