Ny strategisk grupp för energiplanering har bildats

EFFEKT4Dalarna är vår regionala samverkan för elförsörjning och energiplanering. Arbetsgruppen inom EFFEKT4Dalarna samarbetar operativt och driver utvecklingsprojekt. Ibland bjuds det in till bredare sammankomster, s k storforum. Nu har EFFKEKT4Dalarna kompletterats med en strategisk grupp för ledning av energiplanering i Dalarna ”EFFEKT4Dalarna strategisk grupp”. Initiativet kommer från landshövding Helena Höij som också är ordförande för […]

Dalarnas färdplan för smarta energisystem – remiss

Nu finns en remissversion av färdplanen för smarta energisystem. Dalarnas framtida energibehov har beräknats genom analys och intervjuer med stora energianvändare. Slutsatserna redovisas i en energibalans för 2030 och 2045 som visar hur energiförsörjningen kan se ut när den fossila energin fasas ut. Förutom egen biobränsleproduktion så har Dalarna förutsättningar att vara självförsörjande på energi […]

Ny färdplan för Byggande och Boende antagen av rådet

Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd beslutade på mötet i mars att anta sektorsfärdplanen för Byggande & Boende. Färdplanen har tagits fram under ledning av Byggdialog Dalarna i samarbete med representanter från branschen, högskolan och länsstyrelsen. I färdplanen finns ingående fakta om Dalarnas byggnadsbestånd och vilka möjligheter som finns att energieffektivisera och minska klimatpåverkan. Både för […]

Ny färdplan för klimatsmart konsumtion antagen

Klimatsmart konsumtion förutsätter att privatpersoner och inköpare förändrar sina beteenden och val. Det kräver resurseffektiva och cirkulära sätt att konsumera miljövänliga klimatsmarta produkter och tjänster. Den totala konsumtionen av varor behöver samtidigt minska. I Sverige konsumerar vi som vi hade mer än 4 jordklot, vilket innebär att vi tär på kommande generationers möjlighet att leva […]

Färdplan för Byggande&Boende på gång

Arbetet med framtagning av en färdplan för Byggande&Boende pågår under ledning av ByggDialog Dalarna. Färdplanen sträcker sig till 2045. – Genom ByggDialogens medlemmar och nätverk har vi kunnat samla en aktörsgrupp som utgjort arbetsgrupp för färdplanen, säger Malin Karlsson som varit processledare för framtagningen av färdplanen. I aktörsgruppen har ingått fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, Högskolan Dalarna, […]

Senaste nytt från EU

Det händer mycket inom vårt område i EU just nu, här följer en sammanfattning om de viktigaste besluten och överenskommelserna: Överenskommelse om storskalig naturrestaurering EU:s medlemsländer har efter många och långa förhandlingar enats om lagstiftning för att hindra förlust av biologisk mångfald. Medlemsländerna ska utföra återhämtningsåtgärder för minst 20 procent av EU:s landområden och havsområden senast […]

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem. Som besökare på hotellet möts man av ett övergripande tänk i hållbarhetsarbetet och energi- och klimatfrågorna genomsyrar hotellets verksamhet. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete […]

Dalarnas innovationsstrategi ska genomföras samordnat med energi- och klimatstrategin

Energi- och klimatrådet beslutade den 17 maj att genomförandet av Dalarnas innovationsstrategi ska ske samordnat med genomförandet av Dalarnas energi- och klimatstrategi. Samordningen motiveras av att innovationsstrategin ska fokusera på att bidra till att målen i energi- och klimatstrategin uppnås samt att de personella resurser som arbetar med frågorna många gånger är desamma. Ett samordnat […]

Vindkraftarena Dalarna

Bild som v

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Som ett resultat av projektet har Vindkraftarena Dalarna bildats –  en samlande kraft  för att skapa mervärden för företag och befolkning i Dalarna där vindkraftsparker byggs. Vindkraftarena Dalarna startades i januari 2023 och är resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Dalarna, […]

Hedlunds Timber ställer om: ”Bra för miljön – och ekonomin”

Sågverksindustrin är en av de industrier som använder i särklass mest energi. Men det finns också mycket att göra för att minska energianvändningen, och för att ställa om till gröna energikällor – det visar exemplet Hedlund Timber AB i Furudal, utnämnd till Dalapilot för grön utveckling 2022. Hedlunds Timber har fasat ut all fossil energi […]