Mora kommun systematiska klimatmål till 2030

Mora kommun har beslutat om väl genomarbetade energi- och klimatmål för 2030, både för den egna organisationen och för hela den geografiska kommunen.

Energi- och klimatmålen finns med som ett av tio prioriterade områden i hållbarhetsstrategin ”Hållbara Mora” och utgör samtidigt kommunens klimat- och energiplan. För hela den geografiska kommunen är målet att minska utsläppen av växthusgaser med 75 % till 2030 (jämfört med 1990). Det betyder att man då skulle ligga på 1,5 ton/invånare och år. Till år 2022 är målet att komma ner till 2,5 ton/invånare och år.

Det finns även beslutade mål för transporter. Målet till 2030 är att det ska vara minst 90 % fossil-oberoende fordon i hela den geografiska kommunen. För den kommunala organisationen är samma mål att ha nått 100 % fossil-oberoende transporter till 2030.

Ansvaret ligger på samtliga verksamheter

Det första utvecklingsområdet i ”Hållbara Mora” är samtidigt det övergripande målet för Mora kommuns strategiska plan för 2019-2022. Målet handlar om att stärka det tvärsektoriella arbetet där ingen nämnd eller styrelse enskilt äger frågan, utan ansvaret ligger på samtliga verksamheter.

– Styrkan i vårt hållbarhetsarbete är att vår strategi ”Hållbara Mora” är utgångspunkten för alla nämnders verksamhetsplanering, säger Eva Larsson, miljösamordnare i Mora kommun. Vi träffar alla nämnder, styrelser och förvaltningsledningar årligen för att följa upp strategin och identifiera vad som behöver ingå i kommande års plan.

One Planet City Challenge

För att få feedback på vårt klimatarbete utifrån antog vi WWFs utmaning One Planet City Challenge liksom 280 andra städer från hela världen. Det är en utmaning att ta på sig en ledartröja för en klimatsäker framtid. Utvärderingen visade att vi även borde ha ett mål för 2045 samt att målet för 2030 ligger lite lägre än vad som krävs om vi globalt ska klara Parisavtalets 1,5-graders mål.

Mora kommun har, precis som många andra, konstaterat hur svårt det är att även inkludera de konsumtionsbaserade utsläppen. Även om viljan finns, så är det mycket svårt att hitta korrekta faktaunderlag som man kan göra beräkningar utifrån.

De åtgärder som Mora kommun genomfört för att minska sina klimatutsläpp är bland annat energieffektivisering av lokaler, minskat matsvinn i kök, byggt gång- och cykelvägar, bedrivit projekt för beteendeförändring för att få fler att välja cykel, köpt in elbilar och tankar kommunens dieselfordon på HVO100.

75 % av utsläppen kommer från transporter och här efterlyser Eva Larsson ett brett samarbete för att tackla denna stora utmaning där det inte finns några enkla lösningar.

Arbetet framåt

Nästa steg i det energi- och klimatstrategiska arbetet är att konkretisera strategin ”Hållbara Mora” i en färdplan med konkreta aktiviteter som kan uppdateras årligen. Arbete pågår just nu för att aktualisera strategin när den nya mandatperioden börjar. 

Mora kommun systematiska hållbarhetsarbete har väckt uppmärksamhet långt utanför Dalarna och man har blivit inbjuden att berätta om arbetet i många olika sammanhang, bland annat för Sveriges Kommuner och Regioner.

Länkar till relaterad information

Mora kommun – hållbara Mora