SSAB ska bli fossilfria senast 2045

SSAB:s kallvalsverk i Borlänge, en industribyggnad med omgivande stad.

Foto: Henrik Hansson, SSAB.

Stålföretaget SSAB är den enskilda industri i Dalarna, som idag släpper ut mest koldioxid. Trots det har företaget antagit det ambitiösa målet att åstadkomma helt fossilfritt stål redan år 2026.

Stor inköpare av energi

SSAB är en stor inköpare av energi med hela 1 500 000 MWh per år. Fördelningen av energikällor är:

  • 400 GWh el
  • 600 GWh gasol
  • 465 Gwh naturgas

Företaget levererar även en stor mängd restenergi till Borlänges fjärrvärmenät.

Målsättningar

SSAB har beslutat om att radikalt minska sitt koldioxidavtryck för sina kunder genom målsättningarna:

  • Introduktion av fossilfritt stål på marknaden 2026.
  • Hela produktionen ska vara fossilfri senast 2045.

Färdplan för att nå dessa mål

Omställningen av energisystemet innebär att säkra fossilfri energitillförsel, att anpassa produktionsanläggningarna samt att övergå till fossilfria interna transporter. För att nå fossilfrihet vill SSAB satsa på flera alternativ såsom biobränsle, elektrifiering och vätgas.

Ett av teknikvalen som är viktiga för omställningen till en verksamhet utan koldioxidutsläpp är att utöka användningen av metanbaserade bränslen, exempelvis flytande naturgas, LNG. Detta för att möjliggöra användande av upparbetad biogas, LBG, som bränsle i nästa steg. I takt med att användning av LNG och LBG ökar kommer gasolanvändningen att minska i motsvarande mån.

>SSABs webbplats, läs om deras arbete för att bli fossilfria.

>Åter Beslut om egna mål och färdplaner