Visit Dalarna – halverat klimatavtryck från resor i besöksnäringen 2030

Visit Dalarna har beslutat om en ny färdplan för hållbarhet ”Färdplan för Dalarna som en hållbar destination 2023–2030”.

Färdplanen identifierar tre områden där besöksnäringen i Dalarna med dess intressenter kan göra störst förflyttning mot en mer hållbar destination. Prioriteringarna bygger på de väsentlighetsanalyser som gjorts under 2022. 

De tre områdena är:

  • Mindre avtryck, större intryck
  • Hållbara företag, fler lokala jobb
  • Utveckling för plats och människa


Inom området Mindre avtryck ingår bland annat insatser om minskad miljöpåverkan från transporter som står för besöksnäringens största klimatavtryck. Färdplanen mål är att halvera klimatavtrycket från besökares resor till 2030.

Visit Dalarna pekar även ut minskad och mer hållbar energianvändning som prioriterade områden, tillsammans med annan resurseffektivisering och mer cirkulära affärsmodeller. 

Besöksnäringen i Dalarna är en av regionens allra viktigaste basnäringar, med cirka 15 miljoner gästnätter per normalår. Näringen omfattar 700 företag med koppling till besöksnäringen. Visit Dalarna är näringens gemensamma bolag för utveckling av länets besöksnäring. 

Hållbarhet har varit ett fokusområde under fler år. I besöksnäringsstrategin från 2017 beslutades att hållbarhet skulle vara ett av tre fokusområden som skulle genomsyra allt destinationsarbete.

Sedan 2019 arbetar Visit Dalarna enligt den globala metodiken Global Sustainable Tourism Council (GSTC) för att analysera kommuners, företags och andra lokala och regionala aktörers hållbarhetsarbete i Dalarna. GSTC togs fram av flera FN-organ innan Agenda 2030 och är en metodik för att mäta ett nuläge och ge förslag på åtgärder för en förflyttning mot en hållbar besöksnäring.

Arbetet har till och med maj 2023 inkluderat GAP-analyser på 11 av Dalarnas 15 kommuner och cirka 40 av besöksnäringsföretagen i Dalarna samt en kunskapshöjning och hållbar förflyttning internt inom Visit Dalarna.