Uppdatering om färdplaner

Energiomställning i sju olika sektorer. Illustration.

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår.

Inom sektorn ”Energisystem” pågår färdplanearbetet för fullt med ambitionen att vara klart under första halvåret 2022. Energisystemet har en central roll i den nödvändiga omställningen av samhället där elektrifiering, se ”Trygg fossilfri elförsörjning” nedan, är en avgörande komponent.

>Energisystem.

Färdplanen för ”Trygg fossilfri elförsörjning” som presenterades under våren går nu in i ett genomförande där elnätbolagen behöver samarbeta mer för att möta de stora utmaningarna i behovet av ökad elektrifiering. Under hösten ska formerna för detta samarbeta diskuteras fram. Samtidigt behöver kommunal och regional planering förbättras så att elförsörjning kommer med på ett tydligare sätt, t ex i översiktsplanering och kommunala energiplaner.

>Trygg fossilfri elförsörjning, Elsystem.

Inom sektorn ”Produktion” (Industri och service) pågår arbetet med en övergripande färdplan för hur alla företag och organisationer i denna sektor ska nås, vilket är tusentals. För att nå våra energi- och klimatmål krävs att alla snabbt gör sig fossilfria och effektiviserar sin energianvändning. Målet är att få så många som möjligt att göra egna åtaganden och anta egna färdplaner. För att nå ut, är planen att samarbeta med alla organisationer som har egna nätverk av företag.

>Produktion-Industri och service.

Inom sektorn ”Nya varor och tjänster” pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för smart specialisering i Dalarna, det vill säga peka ut inom vilka områden som vi har särskilt goda förutsättningar för innovation.

>Nya varor och tjänster.