Dalarna Science Park lanserar cirkulär industriaccelerator

Nu startar Dalarna Science Park en cirkulär industriaccelerator, en flerårig satsning som ska bidra till ökad cirkularitet och hållbarhet. ‒ Många industrier har stora restströmmar som skulle kunna omvandlas till nya produkter och tjänster eller bli del av nya processer. Idag är detta en outnyttjad resurs men med en enorm potential för bolagen, regionen och […]

Ny färdplan för klimatsmart konsumtion antagen

Klimatsmart konsumtion förutsätter att privatpersoner och inköpare förändrar sina beteenden och val. Det kräver resurseffektiva och cirkulära sätt att konsumera miljövänliga klimatsmarta produkter och tjänster. Den totala konsumtionen av varor behöver samtidigt minska. I Sverige konsumerar vi som vi hade mer än 4 jordklot, vilket innebär att vi tär på kommande generationers möjlighet att leva […]

Färdplan för Byggande&Boende på gång

Arbetet med framtagning av en färdplan för Byggande&Boende pågår under ledning av ByggDialog Dalarna. Färdplanen sträcker sig till 2045. – Genom ByggDialogens medlemmar och nätverk har vi kunnat samla en aktörsgrupp som utgjort arbetsgrupp för färdplanen, säger Malin Karlsson som varit processledare för framtagningen av färdplanen. I aktörsgruppen har ingått fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, Högskolan Dalarna, […]

Senaste nytt från EU

Det händer mycket inom vårt område i EU just nu, här följer en sammanfattning om de viktigaste besluten och överenskommelserna: Överenskommelse om storskalig naturrestaurering EU:s medlemsländer har efter många och långa förhandlingar enats om lagstiftning för att hindra förlust av biologisk mångfald. Medlemsländerna ska utföra återhämtningsåtgärder för minst 20 procent av EU:s landområden och havsområden senast […]

Nytt projekt: Resurseffektiva företag

besöksnäringen och tillverkningsindustrin

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt erbjuda stöd till energi- och materialkartläggningar. Projektet ska bidra till utveckling för en cirkulär och hållbar grön omställning där hushållning med resurser är en förutsättning. Målgruppen är små […]

Stora möjligheter för klimatsmart jordbruk i Dalarna 

Kossor på äng. Fotograf Kristina Hansson

Nu har färdplanen för klimatsmart jordbruk antagits av Dalarnas energi,- klimat- och innovationsråd. Färdplanen visar på stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna! I arbetet med att ta fram ”Färdplan för klimatsmart jordbruk” ingår ett kunskapsunderlag som belyser hur klimatpåverkan från jordbruket i Dalarna ser ut och vilka möjligheter som finns till att skapa ett klimatsmart […]

Dalarnas innovationsstrategi ska genomföras samordnat med energi- och klimatstrategin

Energi- och klimatrådet beslutade den 17 maj att genomförandet av Dalarnas innovationsstrategi ska ske samordnat med genomförandet av Dalarnas energi- och klimatstrategi. Samordningen motiveras av att innovationsstrategin ska fokusera på att bidra till att målen i energi- och klimatstrategin uppnås samt att de personella resurser som arbetar med frågorna många gånger är desamma. Ett samordnat […]

Energiomställning och landskap – Länsstyrelsen Dalarna behöver din hjälp!

Vindsnurra över några grantoppar. Himlen bakom är blå.

I den gröna omställningen och i synnerhet i utbyggnaden av vindkraft är det viktigt att förstå och kunna bedöma landskapets egenskaper och känslighet i alla dess dimensioner. Länsstyrelsen i Dalarnas län har därför påbörjat en analys av Dalarnas landskap och dess karaktärer. För att ytterligare förstå landskapens känslighet för förändringar genom till exempel infrastruktursatsningar såsom […]

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra insatserna. Rent konkret handlar det om att exempelvis kapa effekttoppar i Dalarna med 50 MW under höglasttimmar.

Visit Dalarna – halverat klimatavtryck från resor i besöksnäringen 2030

Visit Dalarna har beslutat om en ny färdplan för hållbarhet ”Färdplan för Dalarna som en hållbar destination 2023–2030”. Färdplanen identifierar tre områden där besöksnäringen i Dalarna med dess intressenter kan göra störst förflyttning mot en mer hållbar destination. Prioriteringarna bygger på de väsentlighetsanalyser som gjorts under 2022.  De tre områdena är: Inom området Mindre avtryck […]