Mallar för prestationsbaserade fastighetsserviceavtal

Symbol föreställande ett hus med löv och elsladd runtom

Professionellt underhåll av värme-, kyla- och ventilationssystem i fastigheter har stor påverkan på energianvändningen. Länsstyrelsen har tagit fram mallar för prestationsbaserade avtal för den som köper underhållet av ett service-företag. Många fastighetsägare har inte egen kompetens för drift av t.ex. värme, kyla och ventilation. Konsekvenserna kan bli att byggnaden förbrukar mer energi än nödvändigt och […]

Mall för upphandling av solel-anläggning, tekniska beskrivning

Ett tak med solceller på

Allt fler väljer att investera i solenergi, men det kan vara svårt att göra en bra upphandling om man inte vet vilka tekniska krav som bör ställas. Därför har ett underlag för teknisk beskrivning tagits fram som fritt kan användas av den som vill. Beskrivningen baseras på erfarenheter från Ludvika kommun som beslutat att satsa […]

Handbok för god inomhusmiljö i skolor och förskolor

Framsida till handbok

En ny handbok för god planering av god inomhusmiljö har efter publicering väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I handboken förklaras aspekterna ljus, ljud och luft på ett lättförståeligt sätt med konkreta tips för planering av ny- och ombyggnationer. Handboken har tagits fram av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med experter från White, Saint Gobain, By […]

Web-test för att se om EPC är lämpligt

Grafisk illustration från EPC

EFFECT4buidlings har utvecklat ett digitalt snabbtest där du kan ta reda på om EPC passar för dig. EPC, eller Energy Performance Certificates, är ett sätt där man tillsammans med en energitjänsteleverantör genomför energiåtgärder som garanterat sänker kostnaderna. De sänkta energikostnaderna används för att täcka kostnaderna för investeringarna. EPC passar för vissa fastighetsägare, men inte för […]

Solmässan – en succé

Logotyp Dalarnas solmässa

Solelmässan den 4 mars 2020 blev en succé med nära 700 besökare från företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hushåll och leverantörer. Ett 20-tal utställare visade upp elproduktion, batterilager, elbilsladdning och elbilar. Under dagen pågick även ett seminarium om solel med föreläsningar inom olika teman. Dessa föreläsningar kan du ta del av här i efterhand: Högskolan – montagesystem […]

Räcker elen? ─ regional konferens om elförsörjning.

Elstolpe

Den 27 april 2021 samlades cirka 280 deltagare till den digitala regionala konferensen om elförsörjningen i Dalarna. Vid konferensen presenterades en nulägesanalys av elnäten , elanvändning, effektbalans mm tillsammans med scenarier för framtida elanvändning och vad det betyder för de lokala och regionala elnäten i Dalarna. Rapporten innehåller även den färdplan som aktörerna enats om, […]

Elsystem

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

I Dalarna är 99 procent av elproduktionen förnybar och kommer från vattenkraft, vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. Elproduktionskapaciteten i länet har ökat kraftigt sedan år 2005, tackvare utbyggnad av vindkraft och kraftvärme. Även produktionen av solel har ökat kraftigt men ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till övrig elproduktion. Av fjärrvärmen är 83 procent […]

Vindkraften i Dalarna

Vindkraftsverk mot blå himmel

I Dalarna har vi goda förutsättningar för att bidra till en ökning av förnybar energi. Vi har mycket vattenkraft och skog och har goda förutsättningar för vindkraft i länet. Förnybar elproduktion Det är framför allt vindkraften som behöver öka för att vi nationellt ska kunna uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. […]

Solenergi

Ett tak med solceller på

Än så länge står solenergi för en mycket liten del av Dalarnas energiproduktion. Men produktionen ökar kraftigt, främst från solel. I framtiden kan solenergi bli en allt mer betydelsefull energikälla i ett 100 % förnybart energisystem. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring […]