Resurseffektiva företag

besöksnäringen och tillverkningsindustrin

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt erbjuda stöd till energi- och materialkartläggningar. Projektet ska bidra till utveckling för en cirkulär och hållbar grön omställning där hushållning med resurser är en förutsättning. Målgruppen är små och medelstora företag inom tillverkningsindustri och besöksnäring i Dalarna.

Projektet erbjuder branschanpassade utbildningsinsatser som ökar målgruppens kunskap och förståelse för den komplexitet som följer med omställningen. Deltagande företag erbjuds även stöd till energi- och materialkartläggningar vilka resulterar i åtgärdsförslag för effektiviseringar som företagen sedan kan arbeta vidare med. Företagen ges även lotsningshjälp till de investeringsstöd som kan erhållas samt vidare till aktörer inom främjarsystemet som kan bistå med utveckling eller framtagning av nya affärsmodeller för en cirkulär ekonomi.

Projektet har sin upprinnelse i rapporten Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna som konstaterar att nuvarande resursanvändning är ohållbar och att minskning av resursanvändning kräver kunskap.  Rapporten konstaterar även att energikartläggningar ger goda resultat baserat på tidigare riktade stödinsatser men att få företag genomför dessa på eget initiativ. Enkätundersökningar gjorda i projektet K.R.O.K Dalarna visar att små och medelstora företag i Dalarna vill arbeta mer med grön omställning och hållbarhet men har behov av hjälp för att komma vidare.

Projektpartner är Visit Dalarna (besöksnäring) och 2047 Science center (utbildningsinsatser). Projektet samverkar också med Teknikföretagen (tillverkningsindustri). Resurseffektiva företag finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala utvecklingsmedel (1:1-medel) med en budget på 7,8 miljoner kronor. Rekrytering av projektledare pågår.

Kontakt: mattias.ahlstedt@regiondalarna.se och jenny.b.gustafsson@regiondalarna.se

Aktuellt

Miljösymboler och texten 2030. Illustration.
Färdplan

Borlänge – klimatneutral 2030

Illustration: Jens Magnusson, Viable cities Borlänge kommun har skrivit på en avsiktsförklaring om att bli klimatneutral till 2030. Avsiktsförklaringen undertecknades